Cicles Formatius de Grau Superior

Els Cicles Formatius de Grau Superior constitueixen una oferta educativa reglada, organitzada a partir de famílies professionals. Es desenvolupen en mòduls acadèmics de distinta durada, amb una estada de pràctiques en empreses, estudis o tallers i un projecte final. D’acord amb l’esperit de l’Escola Massana, aquests estudis combinen l’eficàcia en l’especialització tècnica de la professió amb la riquesa de l’activitat projectual.

Els diferents programes promouen una pedagogia de caràcter professional i creatiu en els quals l’ensenyament pràctic és inseparable dels continguts de caràcter reflexiu i conceptual.

Estructura del pla d’estudis

Els Cicles Formatius de Grau Superior tenen una organització per mòduls professionals de caràcter teòric, teòrico-pràctic i tallers, pràctiques professionals en empreses i un projecte final.

Tots els mòduls que composen els diferents programes són presencials, a excepció de les pràctiques professionals en empreses i el projecte final.

La durada total dels cicles és de dos cursos acadèmics, als quals caldrà afegir 3 mesos d’un 3r any on es desenvoluparà el projecte final.

Els Cicles s’imparteixen en horari de matí, amb un total d’aproximadament de 1800 hores lectives, que varia segons el cicle.

Pràctiques en empreses

Dins els currículums dels Cicles Formatius de Grau Superior hi ha una fase de pràctiques en empreses, estudis o tallers. Aquestes pràctiques tenen com a objectiu, d’una banda, completar la formació acadèmica de l’estudiant i, de l’altra, contrastar els coneixements adquirits en el centre amb la realitat empresarial, prenent contacte amb el món del treball i amb el seu sistema de relacions socials i laborals.

Projecte final de cicle

Després de completar satisfactòriament tots els mòduls dels estudis del Cicle i les pràctiques en empreses, estudis o tallers, l’alumne desenvoluparà un projecte final.

Aquest projecte, té com objectiu la comprovació que l’alumne ha assimilat i aplica correctament els coneixements adquirits, i és capaç de desenvolupar una activitat professional en l’àmbit propi de la seva especialitat.