Tècnic Superior d’Arts Plàstiques i Disseny en Arts Aplicades al Mur

El Cicle Formatiu de Grau Superior d’Arts Aplicades al Mur, ofereix un pla d’estudis amb una voluntat interdisciplinària. Es proposa una formació àmplia a través de diferents tècniques i disciplines artístiques, adreçades a desenvolupar el llenguatge plàstic necessari en qualsevol intervenció artística al mur.

Aquest pla d’estudis, dona a conèixer diferents procediments artístics i plàstics bidimensionals utilitzant els recursos tècnics i els llenguatges plàstics adients a les demandes professionals i/o artístiques.

L’aprenentatge dels continguts que proporciona aquest Cicle, contempla entre d’altres aspectes, la utilització dels procediments tècnics i tradicionals de les intervencions artístiques en el mur i el coneixement de les manifestacions artístiques contemporànies.

Dins els sistemes de creació i les diferents tècniques artístiques que acollim al Cicle podem destacar: taller de pintura ornamental (retaule, esgrafiat, pintura al fresc, ceràmica), taller de vidrieres, mitjans audiovisuals, pintura i dibuix.

Sortides professionals

 • Creació i producció d’obres pictòriques i murals en tota mena de materials i suports.
 • Creació d’instal·lacions artístiques, escenografies, ornamentació per espais diversos de representació i expressió artística.
 • Producció d’equipaments de l’espai urbà i muntatges per exposicions.
 • Ornamentació, renovació o rehabilitació del medi arquitectònic i del patrimoni en l’àmbit de les arts aplicades al mur.
 • Difusió i gestió d’obra artística. Realització i direcció d’obres pictòriques murals.

Estructura i continguts

Continguts dels mòdulsHores mòdul
Història de les arts aplicades al mur 105
Història arts contemporànies 60
Dibuix artístic i projectes 225
Mitjans audiovisuals 105
Metodologia i gestió de l’obra 60
Expressions d’avantguarda 135
Taller d’expressió del llenguatge pictòric 390
Taller de pintura ornamental aplicada al mur 180
Taller de revestiments ceràmics, estucs i esgrafiats 180
Taller de vidrieres 180
Formació i orientació laboral 60
Formació en centres de treball 45
Projecte final 75
Total hores cicle1800

Formació en centres de treball

 • Facilitar la inserció i qualificació professional dins del món laboral.
 • Identificació i anàlisi detallada de les capacitats i expectatives professionals.
 • Assolir els aprenentatges adquirits mitjançant l’experiència laboral. Reconeixement els estudis assolits a través de l’experiència laboral i professional.
 • Formació pràctica segons convenis subscrits entre el Departament d’Ensenyament, el titular del Centre Educatiu i l’empresa o entitat.
 • El Tutor de Pràctiques coordina i elabora els recursos d’informació i orientació professional, guiant a cada alumne en les seves pràctiques laborals.

Projecte Final de Cicle

El Projecte Final de CFGS d’Arts Aplicades al Mur té un caràcter global i integrador de les diferents tècniques presents en el cicle formatiu. La seva finalitat és demostrar l’assoliment i el domini, per part de l’alumne, dels coneixements, processos, tècniques i capacitats exigibles per a l’exercici. I desenvolupament de l’activitat professional en l’àmbit propi de l’especialitat i el nivell cursat.

Els objectius són:

 • Ús i domini de l’instrument teòric i pràctic necessaris pel desenvolupament del projecte.
 • Planificació i estructuració del procés de treball.
 • Presentació i defensa pública del projecte davant d’una Comissió Avaluadora.

Visualitza els projectes de l’alumnat

Denominació
Tècnic superior d’arts plàstiques i disseny en Arts aplicades al mur.

Família
Arts aplicades al mur.

Nivell
Grau superior d’arts plàstiques i disseny.

Durada
1800 hores. Dos anys més el Projecte final de cicle (Mòduls impartits en el centre 1680 h. Fase de formació pràctica en empreses, estudis o tallers 45 h. Projecte final 75 h).

Accés a estudis superiors universitaris
L’accés directe als estudis universitaris que s’assenyalen a l’annex 3 del Decret (113/2001, de 2 de maig), per a qui disposi del títol de tècnic superior d’arts plàstiques i disseny, s’efectuarà d’acord amb els procediments de selecció per a l’ingrés en els centres universitaris dels estudiants que reuneixin els requisits legals necessaris per a l’accés a la Universitat.

Horari Arts aplicades al mur 2023–24

Facebook