Inscripció i matrícula

El procés de matrícula consta de diverses fases:

1. Sol·licitud d’inscripció o preinscripció

Les persones interessades han de fer la sol·licitud de plaça enviant la documentació que es detalla més avall*. Un cop estudiades totes les sol·licituds, es notificarà l’acceptació individualment per correu electrònic.

2. Inscripció

Un cop rebuda la carta d’acceptació, les persones acceptades rebran un enllaç per fer la inscripció o reserva de plaça mitjançant el pagament de l’import corresponent. Aquest tràmit només es pot fer online, amb targeta bancària.

3. Matrícula

Un cop obert el període de matrícula, les persones que hagin completat la inscripció, hauran de fer el pagament de la matrícula. Només aquest darrer pas garanteix que la plaça està adjudicada. Aquest tràmit només es pot fer online amb targeta bancària.

*Els documents que cal enviar per a la preinscripció, en format pdf, són:

1. Carta de motivació per cursar el postgrau on constin totes les dades següents:

  • Nom i cognoms
  • Domicili, ciutat, codi postal, estat
  • Lloc i data de naixement, nacionalitat i sexe
  • Número de DNI / Passaport
  • Telèfon, e-mail,
  • Web/behance/instagram (opcional)
  • Estudis i titulació obtinguda
  • Àmbit professional
  • Preferència del taller d´especialitat dins del postgrau

2. Currículum vitae que inclogui fotocòpies de la titulació acreditada - justificada segons els requisits d’accés detallats més avall** - i l’experiència professional

3. Portfoli amb una selecció de projectes i treballs que justifiquen l’interès d’accedir al Postgrau en Arts Aplicades Contemporànies 

Enviar a postgrau.arts.aplicades@escolamassana.cat

 

**REQUISITS D’ACCÉS 

Per accedir a la diplomatura de postgrau, cal tenir un títol universitari o títol equivalent d’educació superior (preferentment d’estudis propers a l’art i al disseny), d’un mínim de 180 crèdits ECTS (tres cursos acadèmics), i presentar un CV i un portfoli on, la comissió que estudiï l’accés a la diplomatura, pugui valorar la trajectòria acadèmica i la idoneïtat del perfil de l’aspirant. 

L’alumnat amb titulació estrangera ha d’aportar el títol universitari o equivalent, i el corresponent suplement europeu al títol (SET) o expedient acadèmic. En el cas de tercers països el títol universitari ha d’estar degudament homologat i/o legalitzat per via diplomàtica o, si escau, mitjançant la postil·la del Conveni de l’Haia o del Conveni Andrés Bello. Posteriorment hauran de ser presentats davant de la secretària acadèmica de l’Escola Massana els títols originals legalitzats. 

En casos justificats, per exemple, per experiència professional documentada degudament, es pot permetre l’accés al postgrau a persones que no compleixin els requisits d’accés del punt anterior. Igualment cal presentar un CV i un portfoli on la comissió de selecció pugui valorar la trajectòria professional i la idoneïtat del perfil de l’aspirant. En aquest cas, es permet fer una matrícula que no comporta l’obtenció del diploma de postgrau, sinó únicament d’un certificat d’aprofitament.

 

Preinscripció: 
1–12.9.23
Enviament de la documentació por correu a postgrau.arts.aplicades@escolamassana.cat  

Inscripció i matricula online: 
12–15.9.23
Pagament de 925,20 € + 2.929,80 € 

Import total:
3855,00€

Inici del curs:
Dimarts 03.10.23 

Període lectiu 1er quadrimestre:
Del 09.10.23 al 9.02.24

Període lectiu 2n quadrimestre:
Del 12.02 al 07.06.24

Mostra de treballs finals:
Data a concretar entre setembre i novembre de 2024 

Preinscripció i matrícula
Marta Robusté
academic.grau@escolamassana.cat