Inscripció i matrícula

Els documents que s’han de presentar en format pdf són:

1. Carta de motivació per cursar el postgrau on constin les següents dades:

  • Nom i cognoms
  • Domicili, ciutat, codi postal, estat
  • Lloc i data de naixement, nacionalitat i sexe
  • DNI / Passaport
  • Telèfon, e-mail, web/blog/facebook/instagram
  • Estudis i titulació obtinguda
  • Especialitat professional

2. Portfoli amb currículum vitae que inclogui la fotocopia de la titulació acreditada (justificada segons els requisits d’accés), i l’experiència professional. 

Enviar a postgrau.arts.aplicades@escolamassana.cat

Requisits d’Accés

Per accedir a la diplomatura de postgrau, cal tenir un títol universitari o un títol equivalent d’educació superior (preferentment d’estudis pròxims a l’art i al disseny), d’un mínim de 180 crèdits ECTS (tres cursos acadèmics), i presentar un portfoli amb un CV on, la comissió pertinent d’accés a la diplomatura, pugi valorar la trajectòria acadèmica i la idoneïtat del perfil de l’aspirant.

L’alumnat amb titulació estrangera ha d’aportar el seu títol, universitari o equivalent, i el corresponent suplement europeu al títol (SET) o expedient acadèmic, en el cas de tercers països degudament homologats o legalitzats (s’han de presentar els originals legalitzats per via diplomàtica o, si escau, mitjançant la postil·la del Conveni de l’Haia o del Conveni Andrés Bello).

En casos justificats (per exemple, per experiència professional degudament documentada) es pot permetre l’accés als estudis d’estudiants que no compleixin els requisits d’accés del punt anterior. Es demanarà un portfoli i un CV on, la comissió pertinent d’accés a la diplomatura, pugui valorar la trajectòria professional i la idoneïtat del perfil de l’aspirant. En aquest cas, es permet fer una matrícula sense validesa acadèmica que no comporta l’obtenció del diploma de postgrau, sinó únicament d’un certificat d’aprofitament .

Període de presentació de la documentació
Fins al setembre de 2020

Període de matriculació
Setembre de 2020

Primer pagament a la inscripció
450€ (a retornar si no és realitzés el Postgrau)

Total matrícula
3600€