Diagnosi maquinari

DIAGNOSI DE MAQUINARI:

CPD: SERVIDORS INTERNS.

 1. Servidor DOCENT: Servidor Aules
 2. Servidor GESTIÓ: Servidor administració escola
 3. Servidor IMPRESSIÓ: “BLUEBOX CEB”
 4. Servidor YSOFT (KÓNICA-MINOLTA)
 5. 2 servidors RÉPLIQUES (Node1, Node2)
 6. 2 servidors emmagatzematge  -NAS-.

ORDINADORS DE PRÉSTEC PER FER CLASSE:

 • 21 equips portàtils (15 PC i 6 MAC)
 • L’escola Massana no disposa de servei de préstec d’ordinadors portàtils del Departament Educació.

ORDINADORS PER ALS DOCENTS

 • 6 PC’s sobretaula  a l’espai docent (sala de professors)
 • Possibilitat de préstec d’ordinadors portàtils en períodes curts de temps.
 • Accessibilitat plena a totes les aules informàtiques i informatitzades.
 1. Informàtica 01 – 1 PC professor + projector + Impressora i escàner A4
 2. Informàtica 02 -  1 PC professor + projector + Impressora i escàner A4
 3. Taller FED - 1 PC professor + projector + Impressora A4
 4. Tècniques Digitals – 1 MAC + projector + Impressora gran format + Impressora RISO + escàner A3
 5. Taller Audiovisuals – 1 PC + projector + impressora A4
 6. Aula 200 – Pantalla Digital Interactiva
 7. Aula 204: Aula Polivalent Hibrida - 1 PC professor + projector i escàner A
 8. Aula 205: Aula Polivalent Hibrida - 1 PC professor + projector
 9.  19 Aules polivalents – PC professor + projector
 10. Taller Tèxtil – 1 PC professor
 11. Taller Serigrafia – 1 PC professor + impressora
 12. Taller Tipografia – 1 PC professor + impressora de gran format

ORDINADORS I PERIFÈRICS PER ALS ALUMNES:

 1. Informàtica 01 – 30 Pc’s
 2. Informàtica 02 -  32Pc’s
 3. Taller FED – 15 pc’s
 4. Tècniques Digitals – 19 iMAC i 2 PC’s
 5. Taller Audiovisuals – 2 iMAC i 11 PC’s
 6. Aula 204: Aula Polivalent Hibrida – 15 Pc’s portàtils (amb armari de càrrega)
 7. Biblioteca: 6 pc’s consulta + 6 escàners A4 + escàner A3.
 8. Punt Informació:  Impressora gran format

Relatiu a aquest punt cal dir que hi ha un pla de renovació de maquinari que s’està executant en la actualitat. A hores d’ara s’està desplegant la fase 2  en la que es renova totalment el parc de maquinari d’Apple iMACS. Els 20 equips de l’aula de Tècniques Digitals es substituiran per equips nous. Els antics es redistribuiran a espais amb dèficit d’equips informàtics gràfics (Tallers d’Audiovisuals, fotografia, Tipografia, Serigrafia, etc.).

Simultàniament, també es renovarà la meitat de dispositius de l’aula Informàtica 02 (15 equips), passant d’equips ofimàtics amb processador I5 a màquines gràfiques amb processador I7 (estàndard que estem implantant a causa de les exigències del programari emprat). En el curs 2024–2025 es renovarà la meitat restant.

 

SERVEIS D’IMPRESSIÓ:

Els serveis d’impressió a l’escola Massana es regulen amb un pla de 5 anys, el pla actual finalitzarà el curs 2023 – 2024. Aquest pla té dues vies de desplegament diferenciades:

 1.  Un servei de “renting” que s’atorga a través d’un concurs públic en períodes de 5 anys. Actualment aquest servei el duu l’empresa KONICA-MINOLTA. Les impressores es despleguen tant a l’àrea docent com a la de gestió.
 2.  Un servei intern d’impressió desplegat pel CEB i administrat per la coordinació digital del centre. Aquest servei es gestiona a través d’un servidor d’impressió “BLUEBOX”, el qual controla 5 impressores de gran format KONICA-MINOLTA. El servei es desplega a l’àrea de gestió i a la sala del professorat. Aquests dispositius són propietat del Departament d’Educació.

Pel que fa a l’alumnat destacar que hi ha dos equips de gran format que permeten la impressió i el servei de fotocòpies autònom, aquests dispositius es gestionen amb un programari anomenat “SafeQ” .

A les aules també hi trobem impressores. Aquestes estan connectades a l’equip del professor, el qual fa la gestió pròpia i la de l’alumnat. Són impressores format A4 en color. Aquests dispositius els trobem en 4 aules / tallers. Seguidament tenim un cinquè espai: El taller de tècniques Digitals; al ser un taller amb una especificitat molt marcada, disposa de 2 equips d’impressió de gran format: una impressora KONICA-MINOLTA i una impressora de gran format RISO, la qual té una gestió departamental diferent de les dos vies abans esmentades.

Com no pot ser d’altra manera, des de Massana s’aposta per la reducció dràstica del consum de paper. Totes les polítiques desplegades estan orientades cap a aquesta direcció. La gestió que es fa des de la Coordinació Digital, passant pel professorat, és la de reduir el consum de paper i treballar en formats de documents electrònics com el PDF. Cal dir que aquesta tasca a la nostra escola és més feixuga; al tractar-se d’un centre d’Art i Disseny, la impressió esdevé un element estructural en moltes de les especialitats que s’imparteixen – Gràfica Publicitària, Il·lustració, Mur, PIDOD, etc.-

XARXA WIFI:

La xarxa DOCENT es destina a la connexió de dispositius d’alumnes i professors.

La xarxa DOCENTPR destinada a professorat i PAS

La xarxa EDUROAM per a docents.

La xarxa ENS-EDU als dispositius del centre i docents (de propera implantació).