Pla d’estudis Grau Universitari en Arts i Disseny

L’estructura de Grau en Arts i Disseny segueix les directrius de la Universitat Autònoma de Barcelona per a la elaboració dels plans d’estudis homologats en l’àmbit de l’Espai Europeu d’Educació Superior. Este Grado se imparte en catalán y castellano. El estudiante extranjero que quiera acceder a este Grado debe tener las competencias de idioma (nivel B2). Se recomienda el nivel C1 para las asignaturas de carácter teórico.

Formació bàsica (60 ETCS)
Introdueix els aspectes més vinculats a les arts i el disseny en la seva vessant instrumental, i aspectes més transversals que pertanyen a les disciplines de la branca a la que s’adscriu la titulació, Arts i Humanitats.

Formació nuclear (132 ETCS)
Forma l’estudiant des de tres perspectives complementàries, la teòrica, la metodològica i la instrumental. Aquestes tres perspectives ajuden a aconseguir els objectius de manera que: la teoria sustenta la comprensió de l’estudi, l’anàlisi i la contextualització; la metodologia ordena i organitza el procés de creació i la instrumentalitat possibilita la formalització, la materialització i la comunicació. Inclou el Treball Final de Grau (12 ECTS) que s’entén com a un territori d’experimentació per al desenvolupament de les inquietuds personals a partir de l’interès manifestat per a l’estudiant.

Formació específica complementària (48 ETCS)
Es basa en diferents opcions a elegir. Una relació d’assignatures optatives ofertades que incideixen en diferents interessos que pugui tenir l’estudiant en el seu futur desenvolupament professional (inclou l’optativitat de les practiques d’empresa). I un conjunt d’assignatures optatives agrupades en mencions. Per a que la menció consti en el Suplement Europeu al Títol, l’estudiant haurà de cursar com a mínim 30 ECTS de la mateixa.

1r curs (+info) (-info)

2n curs (+info) (-info)

3r curs (+info) (-info)

4t curs (+info) (-info)

Mencions (+info) (-info)

 

Formació Bàsica (FB)
Obligatòria (OB)
Optativa (OT)
Semestral número (S)
Anual número (A)