Pla d’estudis Grau Universitari en Arts i Disseny

L’estructura de Grau en Arts i Disseny segueix les directrius de la Universitat Autònoma de Barcelona per a la elaboració dels plans d’estudis homologats en l’àmbit de l’Espai Europeu d’Educació Superior.

Formació bàsica (60 ETCS)
Introdueix els aspectes més vinculats a les arts i el disseny en la seva vessant instrumental, i aspectes més transversals que pertanyen a les disciplines de la branca a la que s’adscriu la titulació, Arts i Humanitats.

Formació nuclear (132 ETCS)
Forma l’estudiant des de tres perspectives complementàries, la teòrica, la metodològica i la instrumental. Aquestes tres perspectives ajuden a aconseguir els objectius de manera que: la teoria sustenta la comprensió de l’estudi, l’anàlisi i la contextualització; la metodologia ordena i organitza el procés de creació i la instrumentalitat possibilita la formalització, la materialització i la comunicació. Inclou el Treball Final de Grau (12 ECTS) que s’entén com a un territori d’experimentació per al desenvolupament de les inquietuds personals a partir de l’interès manifestat per a l’estudiant.

Formació específica complementària (48 ETCS)
Es basa en diferents opcions a elegir. Una relació d’assignatures optatives ofertades que incideixen en diferents interessos que pugui tenir l’estudiant en el seu futur desenvolupament professional (inclou l’optativitat de les practiques d’empresa). I un conjunt d’assignatures optatives agrupades en mencions. Per a que la menció consti en el Suplement Europeu al Títol, l’estudiant haurà de cursar com a mínim 30 ECTS de la mateixa.

1r curs

 AssignaturesFBOBOTETCS
S1 Anàlisi i representació .     6
S1 Introducció al pensament en arts i disseny .     6
S1 Història: revolucions i mercat .     6
A1 Projectes: plantejaments i recursos metodològics    .    12
A1 Laboratori de llenguatges: llenguatges i experimentació   .   12
S2 Estructura i representació  .      6
S2 Pensament i context en arts i disseny .     6
S2  Història: guerres i postguerres .     6
 Total crèdits comuns   60

2n curs

 AssignaturesFBOBOTETCS
S3 Comunicació i representació  .      6
S3 Espai, objecte i imatge: processos de significació .     6
S3  Història: capitalisme i època global .     6
A2 Projectes: desenvolupament i comunicació   .   12
A2  Laboratori de llenguatges: eines, materials i processos de treball   .   12
S4 Espai, objecte i imatge: visions transversals  .      6
S4 Materials i procediments   .   6
S4 Introducció a la investigació en arts i dissenys   .   6
 Total crèdits comuns   60

3r curs

 AssignaturesFBOBOTETCS
S5 Laboratori de materials     6
S5 Estudis crítics i culturals 1   .   6
S5  Tendències contemporànies en arts i dissenys 1   .   6
A3 Projectes: presentació i difusió pública   .   12
A3  Laboratori de llenguatges: posicionament i estratègies de creació   .   12
S6 Estudis crítics i culturals 2   .   6
S6 Tendències contemporànies en arts i dissenys 2   .   6
S6 Professió i context   .   6
 Total crèdits comuns   60

4t curs

 AssignaturesFBOBOTETCS
7º S Pràctiques externes     . 12
  Informació Pràctiques Externes        
  Entitats col·laboradores        
  Menció de Narració Visual
  Narració Visual     . 12
  Imatge i Text     . 6
  Autoedició i Publicació Experimental     . 6
  * Triar una assignatura de les següents
  Sistemes Interactius i Nous Entorns de Creació     . 6
  Representació     . 6
  Contextos audiovisuals     . 6
  Menció de Comunicació Visual
  Comunicació Visual     . 12
  Tipografia     . 6
  Arquitectura i Producció Gràfica     . 6
  * Triar una assignatura de les següents
  Sistemes Interactius i Nous Entorns de Creació     . 6
  Autoedició i Publicació Experimental     . 6
  Disseny de Serveis     . 6
  Menció de Disseny d’Objecte i Espai
  Disseny d’Objecte i Espai     . 12
  Objecte, Subjecte i Acció     . 6
  Espais Efímers, Lloc i Producció     . 6
  * Triar una assignatura de les següents
  Sistemes Interactius i Nous Entorns de Creació     . 6
  Idea i Matèria     . 6
  Disseny de Serveis     . 6
  Menció d’Arts Aplicades
  Arts Aplicades     . 12
  Idea i Ofici     . 6
  Idea i Matèria     . 6
  Objecte, Subjecte i Acció     . 6
  Menció d’Art
  Pràctiques de l’Art     . 12
  Representació     . 6
  * Triar una assignatura de les següents
  Idea i Matèria     . 6
  Lloc i acció     . 6
  Autoedició i Publicació Experimental     . 6
  Contextos audiovisuals     . 6
  Imatge expandida     . 6
  Les mencions són itineraris que es fan constar al suplement europeu al títol (SET).
Per obtenir una menció s’han de cursar, com a mínim, 30 crèdits vinculats a cada itinerari.

8è S Treball de Fi de Grau   .   12
  Optatives (**)
  Innovació i Anticipació     . 6
  Investigació de Tendències     . 6
  Ecosociologia     . 6
  Plataformes de Difusió     . 6
  Comissariat     .
  Gestió Cultural     . 6
  Crítica d’Art     . 6
  Didàctica i Pedagogia     . 6
  Direcció Creativa     . 6
 Total crèdits  .60
Treball de Final de Grau
Normativa del Treball de Final de Grau
Guia bàsica de citació i bibliografia

(**) Cal escollir tres d’aquestes optatives per obtenir 18 crèdits ETCS.

FB: Formació Bàsica
OB: Obligatòria
OT: Optativa
S: Semestral número
A: Anual número