Comissió Digital

COORDINADOR DIGITAL: Enric Guinó Feijóo

FUNCIONS:

 • Gestió i manteniment dels equips I els inventaris
 • Orientació i seguiment en les compres de programari i maquinari.
 • Creació i gestió de plans de millora i funcionament intern del centre en matèria informàtica.
 • Coordinador del Servei Tècnic Informàtic
 • Seguiment de tot el maquinari i programari de l’entorn administratiu (PAS)
 • Gestió d’avaries SAU i TIC CENTRES (CEB)
 • Comunicació amb l’ÀREA DIGITAL del CRP de Ciutat Vella – Barcelona-
 • Gestió del domini “escolamassana.cat” – basat en entorn Office 365-

o   Correu corporatiu docent, administratiu i alumnat.

o   Aplicacions

o   Incidències

 • Manteniment i gestió EVA Moodle a Massana
 • Assessorament als plans d’estudis de l’escola
 • Coordinació I Avaluació de l’EDC

 

MEMBRES DE LA COMISSIÓ:

 • Equip Directiu: Argi Urrutia (Secretària Acadèmica) , Roger Consul (responsable comunicació)
 • Coordinador Digital: Enric Guinó Feijóo
 • PAS: Sensi Cervantes Quevedo (Gestió Mobilitat Internacional)
 • Cicles Formatius Grau Superior (CFAS): Candela Reymundo
 • Cicles Formatius Grau mig (CFAM): Raimon Vallverdú
 • GRAU: Marcel Pie

 

FUNCIONS:

 • Portar al Claustre els acords o les tasques fixades en les reunions de la comissió.
 • Seguiment i avaluació de la EDC
 • Identificar les mancances del centre en matèries de comunicació, seguretat, “bretxa digital”.
 • Revisar periòdicament les normes d’organització i funcionament del centre (NOFC) per tal d’adequar-les als usos i a la normativa sobre privacitat i protecció de dades que el centre faci de les tecnologies digitals.
 • Promoure l’aplicació de mesures de protecció de continguts inadequats en l’accés a Internet, tant dels equipaments de l’escola com de les dades dels alumnes.
 • Vetllar per l’aplicació de les polítiques de privacitat i seguretat de les dades i per les infraestructures digitals del centre educatiu.
 • Tenir cura que els materials digitals difosos pel centre, que siguin accessibles en línia, respectin els drets d’autoria i les llicències d’ús dels diferents elements que els integren, donant prioritat a l’ús de materials que permetin un ús compartit, i vetllin per l’ús d’un llenguatge plural que respecti la diversitat de gènere.
 •  Publicació dels acords al web.

 

REUNIONS:

Es generen tres tipus de reunions:

 • Les de Mentoria Digital i seguiment del desplegament de la EDC. Aquestes sessions de treball es fan amb el mentor del Departament d’Educació i el coordinador Digital en format quinzenal.
 • Les trobades de la Comissió Digital, les quals tenen una periodicitat mensual. És important ressaltar que es poden realitzar tasques i reunions de format reduït en altres horaris.
 • Reunions del Coordinador Digital amb l’Equip Directiu i assessoria de la Mentoria Digital, que no tenen una periodicitat preestablerta.