Cicle Formatiu de Grau Mitjà

Cursar el cicle d’Assistència al Producte Gràfic Imprès et permetrà aprendre a:

Col·laborar en les diferents fases del procés de producció gràfica d’acord amb les pautes estilístiques i tècniques del projecte.

Interpretar adequadament la informació projectual que se li subministri i dur a terme les indicacions tècniques i tipològiques del producte gràfic de què es tracti.

Transcriure correctament els textos originals, distribuir-los, adequar-los i compondre’ls segons les pautes d’estil rebudes. 

Seleccionar, adequar, preparar i maquetar imatges tenint en compte les especificacions del disseny i els condicionants tècnics del procés d’impressió.

Saber executar, normalitzar i compatibilitzar la informació tècnica i, si escau, els fitxers informàtics necessaris per a la correcta impressió de productes gràfics.

Conèixer la legislació i normativa bàsica que regula el disseny i la realització del producte gràfic imprès així com la referida a la seguretat i prevenció de riscos laborals.

  • pantonari

SORTIDES PROFESSIONALS (+info) (-info)

ESTRUCTURA I CONTINGUTS (+info) (-info)