Preinscripció i matrícula Batxillerat artístic

Preinscripció només telemàtica a la web del Departament d’Educació

Publicació oferta inicia 18.4.23

Preinscripció només telemàtica

És molt important respectar les dates de presentació, perquè per a aquests ensenyaments no s’accepten sol·licituds fora de termini.

Més informació

19–25.4.23

Presentació de la documentació a la web del Departament d’Educació. Fins aquest dia es pot presentar la documentació acreditativa que no s’hagi pogut adjuntar durant el període de presentació de sol·licituds.

Fins al 26.4.23
Llista  de sol·licituds amb la puntuació provisional
Consulta només telemàtica
22.5.23

Presentació reclamacions a la web del Departament

Període en què es recullen les reclamacions que les famílies puguin presentar, si és que es detecta alguna errada o anomalia en la puntuació assignada

22–29.5.23

Llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions
Consulta només telemàtica

2.6.23

Sorteig per resoldre les sol·licituds de preinscripció empatades en punts

2.6.23 11.00h
Lloc
Departament d’EducacióVia Augusta, 202Barcelona

Llista ordenada definitiva
Consulta només telemàtica

8.6.23 a partir de les 11 hores

Oferta final de places escolars 20.6.23
Llista d’alumnes admesos i llista d’espera
Consulta només telemàtica

21.6.23 

 

Matrícula ordinària 1r i de nova incorporació a 2n
Es pot fer per correu electrònic o al centre (10 a 13h)
22.06–3.07.23
Matrícula ordinària 2n i repetidors
Es pot fer per correu electrònic o al centre (10 a 13h)

20–22.06.23

Matrícula extraordinària
(alumnes de batxillerat pendents d’avaluació extraordinària de setembre) 
Es pot fer per correu electrònic o al centre (10 a 13h)
7.9.23

RESOLUCIÓ EDU/507/2023, de 16 de febrer, per la qual s’aproven les normes de preinscripció i matrícula d’alumnes als centres del Servei d’Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2023–2024.

Documentació necessària:

ALUMNES DE NOVA INCORPORACIÓ

 • Formulari de matrícula + Autoritzacions (omplert i signat)
 • Resguard abonament assegurança escolar (menors de 28 anys)
 • Resguard abonament aportació al centre
 • Targeta sanitària
 • 1 fotografia (mida DNI 25x32)
 • Tota la documentació que va quedar pendent en el moment de la preinscripció que pot ser fotocòpia DNI (alumne/a i si l’alumne és menor d’edat, també DNI progenitors) targeta sanitària i del llibre de família -pàgina de progenitors i alumne/a)
 • Resguard de sol·licitud del títol de l’ESO

 

Els alumnes que no es matriculin en aquest període perdran la plaça adjudicada.

ALUMNES DE L’ESCOLA

 • Formulari de matrícula + Autoritzacions (omplert i signat)
 • Resguard abonament assegurança escolar (menors de 28 anys)
 • Resguard abonament aportació al centre
 • Imprescindible adjuntar la papereta de notes

 

Els alumnes que no es matriculin en aquest període, perdran la plaça adjudicada.

Homologació d’estudis estrangers NO universitaris. Més informació

L’Escola Massana i el CEB es reserven el dret a modificar la informació que conté aquesta publicació.

ACCÉS ALS ESTUDIS

Per accedir al Batxillerat d’Art cal estar en possessió del títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO), haver aprovat el segon curs de BUP o haver aprovat els cursos comuns de Graduat en Arts Aplicades i Oficis Artístics del pla de 1963.

CRITERIS D’ADJUDICACIÓ DE PLACES

Els alumnes declarats aptes en cada forma d’accés, s’ordenaran segons els barems estipulats pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. L’accés es fixarà d’acord amb la demanda i el nombre de places ofertades, (35 alumnes per a cada grup).