Preinscripció i matrícula Batxillerat artístic

Preinscripció només telemàtica a la web del Departament d’Educació

Publicació oferta inicial abans de l’11 de maig de 2021
Preinscripció només telemàtica 
Més informació
11 a 17 de maig de 2021
Presentació de la documentació al centre (mesura excepcional) Pendent
Publicació llista puntuació provisional
Consulta només telemàtica
Pendent
Termini reclamacions llista puntuació provisional Pendent
Publicació llista un cop resoltes les reclamacions
Consulta només telemàtica

Pendent

Sorteig del número de desempat Pendent
Publicació llista ordenada definitiva
Consulta només telemàtica

Pendent

Oferta final  
Publicació relació d’alumnes admesos i llista d’espera
Consulta només telemàtica

Pendent

 

Matrícula* ordinària 1r i nova incorporació a 2n
*Només per correu electrònic
Pendent
Matrícula* ordinària 2n i repetidors
*Només per correu electrònic
Pendent
Matrícula extraordinària
(alumnes de batxillerat pendents d’avaluació extraordinària de setembre)

Pendent

RESOLUCIÓ EDU/576/2020, de 28 de febrer, per la qual s’aproven les normes de preinscripció i matrícula d’alumnes als centres del Servei d’Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2020–2021.

Documentació necessària:

ALUMNES DE NOVA INCORPORACIÓ

  • 1 fotografia (mida DNI 25x32)
  • Tota la documentació que va quedar pendent en el moment de la preinscripció (fotocòpia DNI, fotocòpia targeta sanitària i del llibre de família)
  • Resguard de sol·licitud del títol de l’ESO

Els alumnes que no es matriculin en aquest període perdran la plaça adjudicada.

ALUMNES DE L’ESCOLA

  • Imprescindible portar la papereta de notes
  • Els repetidors de 2n hauran de matricular-se en el mateix període

Els alumnes que no es matriculin en aquest període, perdran la plaça adjudicada.

Si la formalització de la matrícula no la pot fer la persona titular, cal que aquesta autoritzi per escrit a qui la representi.

Homologació d’estudis estrangers NO universitaris. Més informació

L’Escola Massana i el CEB es reserven el dret a modificar la informació que conté aquesta publicació.

ACCÉS ALS ESTUDIS

Per accedir al Batxillerat d’Art cal estar en possessió del títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO), haver aprovat el segon curs de BUP o haver aprovat els cursos comuns de Graduat en Arts Aplicades i Oficis Artístics del pla de 1963.

CRITERIS D’ADJUDICACIÓ DE PLACES

Els alumnes declarats aptes en cada forma d’accés, s’ordenaran segons els barems estipulats pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. L’accés es fixarà d’acord amb la demanda i el nombre de places ofertades, (35 alumnes per a cada grup).