Preinscripció i matrícula Batxillerat artístic

Per a la preinscripció als estudis de Batxillerat i cicles formatius d’Arts plàstiques i disseny, no s’accepten sol·licituds presentades en paper, ni al correu electrònic del centre, i tampoc la presentació de documentació, que es farà íntegrament en format digital, a la web del Departament d’Educació.

 

Preinscripció només telemàtica a la web del Departament d’Educació

Publicació oferta inicial 19.4.22
Preinscripció només telemàtica 
Més informació
20–26.4.22

Presentació de la documentació a la web del Departament d’Educació. Fins aquest dia es pot presentar la documentació acreditativa que no s’hagi pogut adjuntar durant el període de presentació de sol·licituds.

27.4.22
Llista  de sol·licituds amb la puntuació provisional
Consulta només telemàtica
23.5.22

Presentació reclamacions a la web del Departament

Període en què es recullen les reclamacions que les famílies puguin presentar, si és que es detecta alguna errada o anomalia en el barem assignat.

23–30.5.22

Llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions
Consulta només telemàtica

3.6.22

Sorteig per resoldre les sol·licituds de preinscripció empatades en punts

3.6.22 11.00h
Lloc
Departament d’EducacióVia Augusta, 202Barcelona

Llista ordenada definitiva
Consulta només telemàtica

9.6.22

Oferta final de places escolars 21.6.22
Llista d’alumnes admesos i llista d’espera
Consulta només telemàtica

22.6.22 

 

Matrícula* ordinària 1r i de nova incorporació a 2n
*Només per correu electrònic
23–29.6.22
Matrícula* ordinària 2n i repetidors
*Només per correu electrònic

30.06 – 1.07.22

Matrícula extraordinària
(alumnes de batxillerat pendents d’avaluació extraordinària de setembre)
*Només per correu electrònic
5–7.9.22

RESOLUCIÓ EDU/464/2022, de 24 de febrer, per la qual s’aproven les normes de preinscripció i matrícula d’alumnes als centres del Servei d’Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2022–2023.

Documentació necessària:

ALUMNES DE NOVA INCORPORACIÓ

 • Formulari de matrícula + Autorització d’ús imatge (omplert i signat)

 • Resguard abonament assegurança escolar (menors de 28 anys)

 • Resguard abonament aportació al centre

 • Targeta sanitària

 • 1 fotografia (mida DNI 25x32)

 • Tota la documentació que va quedar pendent en el moment de la preinscripció (fotocòpia DNI, fotocòpia targeta sanitària i del llibre de família)

 • Resguard de sol·licitud del títol de l’ESO

Els alumnes que no es matriculin en aquest període perdran la plaça adjudicada.

ALUMNES DE L’ESCOLA

 • Formulari de matrícula + Autorització d’ús imatge (omplert i signat)

 • Resguard abonament assegurança escolar (menors de 28 anys)

 • Resguard abonament aportació al centre

 • Imprescindible adjuntar la papereta de notes

Els alumnes que no es matriculin en aquest període, perdran la plaça adjudicada.

Homologació d’estudis estrangers NO universitaris. Més informació

L’Escola Massana i el CEB es reserven el dret a modificar la informació que conté aquesta publicació.

ACCÉS ALS ESTUDIS

Per accedir al Batxillerat d’Art cal estar en possessió del títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO), haver aprovat el segon curs de BUP o haver aprovat els cursos comuns de Graduat en Arts Aplicades i Oficis Artístics del pla de 1963.

CRITERIS D’ADJUDICACIÓ DE PLACES

Els alumnes declarats aptes en cada forma d’accés, s’ordenaran segons els barems estipulats pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. L’accés es fixarà d’acord amb la demanda i el nombre de places ofertades, (35 alumnes per a cada grup).