Preinscripció i matrícula Batxillerat artístic

Lloc
Gestió Acadèmica

Horari
de dilluns a divendres 10.00–13.00h.

Publicació oferta inicial A confirmar
Preinscripció telemàtica 
Més informació
A confirmar
Presentació de la documentació al centre A confirmar
Publicació llista puntuació provisional A confirmar
Termini reclamacions llista puntuació provisional A confirmar
Publicació llista un cop resoltes les reclamacions A confirmar
Sorteig del número de desempat A confirmar
Publicació llista ordenada definitiva A confirmar
Oferta final A confirmar
Publicació relació d’alumnes admesos i llista d’espera A confirmar
Matrícula ordinària 1r i 2n
Més informació
A confirmar
Matrícula extraordinària
(alumnes de batxillerat pendents d’avaluació extraordinària de setembre)
A confirmar

RESOLUCIÓ EDU/452/2019, de 21 de febrer, per la qual s’aproven les normes de preinscripció i matrícula d’alumnes als centres del Servei d’Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2019–2020.

 

 

El full de matrícula (requadre dret), s’ha d’omplir a l’ordinador i un cop fet imprimir, signar i portar al centre. Amb MAC no funciona el formulari, s’ha de fer des d’un altre tipus d’ordinador.

Alumnes de nova incorporació

  • 1 fotografia (mida DNI 25x32)
  • Tota la documentació que va quedar pendent en el moment de la preinscripció (fotocòpia DNI, fotocòpia targeta sanitària i del llibre de família)
  • Resguard de sol·licitud del títol de l’ESO

Els alumnes que no es matriculin en aquest període perdran la plaça adjudicada.

Alumnes de l’Escola

  • Imprescindible portar la papereta de notes
  • Els repetidors hauran de matricular-se en el mateix període

Els alumnes que no es matriculin en aquest període, perdran la plaça adjudicada.

Si la formalització de la matrícula no la pot fer la persona titular, cal que aquesta autoritzi per escrit a qui la representi.

Homologació d’estudis estrangers NO universitaris. Més informació

L’Escola Massana i el CEB es reserven el dret a modificar la informació que conté aquesta publicació.

Accés als estudis

Per accedir al Batxillerat d’Art cal estar en possessió del títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO), haver aprovat el segon curs de BUP o haver aprovat els cursos comuns de Graduat en Arts Aplicades i Oficis Artístics del pla de 1963.

Criteris d’adjudicació de places

Els alumnes declarats aptes en cada forma d’accés, s’ordenaran segons els barems estipulats pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. L’accés es fixarà d’acord amb la demanda i el nombre de places ofertades, (35 alumnes per a cada grup).