Alumnes: Mobilitat de pràctiques

1- INFORMACIÓ GENERAL

Una mobilitat de pràctiques internacionals suposa la realització d’una estada en una empresa a l’estranger per realitzar tasques vinculades a la formació rebuda o a la titulació obtinguda.

L’entitat que doni suport a la mobilitat cerca un lloc de pràctiques a l’estranger i s’encarrega de la documentació (conveni, acords, assegurança..). També hi ha una petita ajuda econòmica per pagar el transport i algunes de les despeses vinculades al període de pràctiques. Cal que els participants comptin amb recursos econòmics propis per fer front a les despeses totals de la seva estada. 

Hi ha dos tipus de mobilitats de pràctiques internacionals

  • Extra curriculars (voluntàries): la persona sol·licitant ja haurà obtingut el títol en el moment d’iniciar la seva mobilitat. Aquest “alumne titulat” realitza un període de pràctiques voluntàries a l’estranger.
  • Curriculars: la persona sol·licitant no haurà realitzat el seu període de pràctiques a Catalunya quan iniciï la mobilitat internacional. Es tracta d’un alumne no titulat en el moment de fer la seva mobilitat i que necessita les pràctiques per a obtenir el títol.

IMPLICACIONS DE REALITZAR PRÀCTIQUES CURRICULARS:

La realització de pràctiques curriculars implica que l’alumne que cursa segon ha de deixar les pràctiques per l’any següent, el seu “ tercer curs”. L’alumne ha de realitzar la matrícula de la matèria de pràctiques en aquest “tercer curs”, ja que les pràctiques a l’estranger han de ser posteriorment reconegudes en el programa de gestió, Qbid.

Per altra banda, si un alumne fa pràctiques voluntàries (extra curriculars), pot obtenir el títol en acabar segon i fer les seves pràctiques amb el títol en mà. Aquestes pràctiques no han de ser convalidades. Hi ha, però, un reconeixement de la tasca realitzada per incloure al seu currículum.

Per aquest motiu, des de l’escola recomanem fer pràctiques extra curriculars.

 

2- QUI ATORGA LA MOBILITAT?

L’Escola Massana no atorga mobilitats internacionals de pràctiques (només inicia el procés) però pot oferir-ne perquè forma part de 2 consorcis de mobilitat internacional de pràctiques:

  • Consorci d’Escoles d’art de Catalunya (Departament d’Ensenyament)
  • FundacióBCN FP (Ajuntament de Barcelona).

Són aquests dos consorcis els que finalment atorgaran o no les mobilitats i finalitzaran el procés de selecció - l’Escola Massana només inicia el procés. Per tant els consorcis són els únics encarregats de gestionar tota la mobilitat internacional de l’alumnat seleccionat.

Aquests dos consorcis adjudiquen un número limitat de places de mobilitat internacional de pràctiques, depenent de cada convocatòria.

 

3- QUI POT SOL·LICITAR LA MOBILITAT?

Els alumnes que estiguin estudiant a l’Escola Massana.

 

4- PASSOS PER DEMANAR UNA MOBILITAT INTENACIONAL DE PRÀCTIQUES

Pas 1: Els alumnes que vulguin fer una mobilitat internacional de pràctiques (“curricular” o “extra-curricular”) ho han de comunicar al tutor o tutora de pràctiques del seu cicle.

Pas 2: Els tutors o tutores de pràctiques presentaran les diferents candidatures al Departament d’Internacional de l’escola, que baremarà les candidatures segons els criteris del punt 5, amb les quals realitzarà una pre-selecció.

Pas 3: El Departament d’Internacional de l’escola presentarà les candidatures pre-seleccionades al consorci corresponent per tal que aquests realitzin la selecció definitiva.

 

5- CRITERIS INTERNS DE L’ESCOLA PER A PRE-SEL·LECCIONAR LES CANDIDATURES DE LES MOBILITATS INTERNACIONALS DE PRÀCTIQUES

Requisit general: tota persona sol·licitant ha de certificar, com a mínim, el nivell de llengua estrangera B1 en el moment de la presentació de la seva candidatura.

  1. L’alumne que sol·licita pràctiques extra-curriculars ha de posseir la titulació oficial del cicle en el moment de l’inici de les seves pràctiques (i haurà de finalitzar les pràctiques extra-curriculars abans de 12 mesos des de que va obtenir la titulació). Recordeu que les pràctiques extra-curriculars són un període de practiques voluntàries per a aprofundir els vostres coneixements.
  2. L’alumne/a de l’escola que sol·licita pràctiques curriculars ha d’estar matriculat a 2n curs i ha de tenir totalment superat el 1r curs. Es recorda que aquest alumne ha de matricular-se de l’assignatura de pràctiques en el curs en que fa la seva mobilitat a l’estranger (el seu 3r curs). Aquest serà un requisit a comprovar en el moment d’inici de les seves pràctiques.
  3. Un cop revisat el compliment d’aquests primers criteris, la selecció es realitzarà a partir dels mèrits acadèmics de cada sol·licitant
  4. La selecció definitiva vindrà establerta pels criteris de selecció establerts per cada consorci. De manera orientativa i general, però, és normal que els dos consorcis demanin presentar un CV en format Europass i una entrevista personal per avaluar la motivació del candidat o candidata. Els consorcis publiquen els seus criteris en els seus webs.

 

6- TERMINIS DE SOL·LICITUDS

El termini per presentar les sol·licituds serà anunciat pel tutor o tutora de pràctiques segons els criteris establerts per l’administració de la nostra escola.

En general les convocatòries se solen obrir durant el primer trimestre de cada curs.

Per a més informació podeu consultar la secció d’internacional de la pàgina web de l’escola i els webs dels consorcis dels quals l’Escola Massana està associada:

Web Fundació BCN FP

Web Consorci d’Escoles d’Art de Catalunya