Tècnic Superior d’Arts Plàstiques i Disseny en Art Tèxtil

El Cicle Formatiu de Grau Superior d’Art Tèxtil, ofereix un pla d’estudis amb una voluntat interdisciplinària. Es proposa una formació àmplia a través de diferents tècniques i metodologies creatives, adreçades a desenvolupar les eines professionals necessàries dins del sector industrial i artístic.

Aquest pla d’estudis, abasta i posa en contacte els àmbits del disseny, l’art i la indumentària, en les seves vessants bidimensionals i tridimensionals, utilitzant els recursos tècnics i els llenguatges plàstics adients a les demandes professionals i/o artístiques.

L’aprenentatge dels continguts que proporciona aquest Cicle, contempla entre d’altres aspectes, la utilització dels procediments tècnics i tradicionals del sector i el coneixement de les manifestacions artístiques contemporànies.

Dins els sistemes de creació i les diferents tècniques artístiques que acollim al Cicle podem destacar: Materials tèxtils i teixits de punt; Teixits de calada, baix lliç; Disseny d’estampats; Estampació, tintatges de teles i serigrafia; Tapissos i catifes; Brodats i puntes; Volum aplicat al cos i a l’espai; tota la resta de mòduls com Color, Dibuix, Informàtica, Morfologia, Història i FOL, estan focalitzats al màxim en el sector tèxtil i en les seves possibilitats. Resultant projectes que troben l’equilibri entre l’art i el disseny.

L’Art Tèxtil a l’Escola Massana, es remunta a la dècada dels 60 al segle XX, de la mà de cicles com Disseny d’Estampats Tèxtils, Tapissos i Catifes. D’ençà aleshores, aquest recorregut s’ha anat perfeccionant, enriquint i adaptant als nous temps, conservant l’esperit fundacional dels seus orígens.

Sortides professionals

 • Tècnic coneixedor dels recursos adients en el camp professional i de la seva obra artística, la indumentària, la escenografia, la investigació tèxtil o els tèxtils per la decoració i/o revestiment d’interiors. Incorporar, amb els coneixements adquirits, les innovacions tecnològiques i de nous materials.
 • Empreses del sector tèxtil (Formació, coordinació i direcció d’equips de disseny).
 • Tallers artesanals i artístics (Formació, coordinació i direcció d’equips de disseny).
 • Dissenys i Prototips de teixits de punt, calada, baix lliç i brodats.
 • Dissenys d’estampació per la llar, la moda i la indumentària.
 • Col·leccions de teixits, col·laborador i/o coordinador.
 • Estudi i interpretació de les tendències de teixits, colors, estampats i materials tèxtils.
 • Col·laborador en revistes especialitzades del sector.
 • Complements i accessoris per la indumentària i la llar.
 • Creació d’obres i muntatges artístics.
 • Espectacle, instal·lacions i obra artística.
 • Emprenedoria tèxtil (empreses de serveis i assessoraments tèxtils).

Estructura i continguts. Torn de tarda

Continguts dels mòdulsHores mòdul
Història dels tèxtils artístics 105
Història de l’art tèxtil contemporani 75
Dibuix artístic 120
Morfologia espacial i volumètrica 90
Color 90
Taller de materials tèxtils 260
Taller d’estampació i tintatge de teles 165
Taller de teixits en baix lliç 150
Taller d’art tèxtil 370
Taller de tapissos i catifes 105
Taller de brodats i puntes 75
Projectes: Art tèxtil 180
Formació i orientació laboral 60
Formació en centres de treball 25
Projecte final 80
Total hores cicle1950

Formació en centres de treball

 • Facilitar la inserció i qualificació professional dins del món laboral.
 • Identificació i anàlisi detallada de les capacitats i expectatives professionals.
 • Assolir els aprenentatges adquirits mitjançant l’experiència laboral. Reconeixent els estudis assolits a través de l’experiència laboral i professional.
 • Formació pràctica segons convenis subscrits entre el Departament d’Ensenyament, el titular de centre educatiu i l’empresa o entitat.
 • El tutor de pràctiques coordina i elabora els recursos d’informació i orientació professional, guiant a cada alumne en les seves pràctiques laborals.

Projecte Final de Cicle

El Projecte Final de CFGS té un caràcter global i integrador dels diferents coneixements i tècniques presents en el cicle formatiu. La seva finalitat és demostrar l’assoliment i el domini, per part de l’alumne, dels coneixements, processos, tècniques i capacitats exigibles per a l’exercici. I desenvolupament de l’activitat professional en l’àmbit propi de l’especialitat i el nivell cursat.

Els objectius són:

 • Ús i domini de l’instrument teòric i pràctic necessaris pel desenvolupament del projecte.
 • Planificació i estructuració del procés de treball.
 • Presentació i defensa pública del projecte davant d’una Comissió Avaluadora.

Visualitza els projectes del l’alumnat

Denominació
Tècnic superior d’arts plàstiques i disseny en art tèxtil.

Família
Tèxtils Artístics.

Nivell
Grau superior d’arts plàstiques i disseny.

Durada
1950 hores. Dos anys més el Projecte final de cicle. (Mòduls impartits en el centre 1845 h. Fase de formació pràctica en empreses, estudis o tallers 25 h. Projecte final 80 h).

Accés a estudis superiors universitaris
L’accés directe als estudis universitaris que s’assenyalen a l’annex 3 del Decret (113/2001, de 2 de maig), per a qui disposi del títol de tècnic superior d’arts plàstiques i disseny, s’efectuarà d’acord amb els procediments de selecció per a l’ ingrés en els centres universitaris dels estudiants que reuneixin els requisits legals necessaris per a l’accés a la Universitat.

Coordinadora
Nuria Bitria

Tutora
Mery Santamaria

Tutora de pràctiques
Silvana Criado

Horari Art tèxtil 2020–21

Calendari presencialitat Art tèxtil 2020–21