Preinscripció i matrícula

Preinscripció només telemàtica a la web del Departament d’Educació

Publicació oferta inicial 7.5.21
Preinscripció només telemàtica 
Més informació
11–17.5.21

Presentació de la documentació web del Departament d’Educació

Fins aquest dia es pot presentar la documentació acreditativa que no s’hagi pogut adjuntar durant el període de presentació de sol·licituds.

18.5.21 
Llista  de sol·licituds amb la puntuació provisional
Consulta només telemàtica
8.6.21 

Presentació reclamacions a la web del Departament

Període en què es recullen les reclamacions que les famílies puguin presentar, si és que es detecta alguna errada o anomalia en el barem assignat.

9–15.6.21 
Llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions
Consulta només telemàtica
 18.6.21
Sorteig per resoldre les sol·licituds de preinscripció empatades en punts

18.6.21 11.00h

Lloc
Departament d’Educació
Via Augusta, 202
Barcelona

Llista ordenada definitiva
Consulta només telemàtica
23.6.21
Oferta final de places escolars 7.7.21
Llista d’alumnes admesos i llista d’espera
Consulta només telemàtica
9.7.21 
Matrícula* ordinària 1r
*Només per correu electrònic
12–16.7.21

RESOLUCIÓ EDU/596/2021, de 2 de març, per la qual s’aproven les normes de preinscripció i matrícula d’alumnes als centres del Servei d’Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2021–2022.

Documentació necessària:

ALUMNES DE NOVA INCORPORACIÓ

  • Formulari de matrícula + Autorització d’ús imatge (omplert i signat)
  • Resguard abonament assegurança escolar (menors de 28 anys)
  • Resguard abonament aportació al centre
  • Targeta sanitària
  • Tota la documentació que va quedar pendent en el moment de la preinscripció (fotocòpia DNI, fotocòpia targeta sanitària i del llibre de família)
  • Resguard de sol·licitud del títol de l’ESO o Certificat prova d’accés
  • Document signat d’assabentat d’ubicació del curs i materials recomanats que els preinscrits han rebut per correu

Els alumnes que no es matriculin en aquest període perdran la plaça adjudicada.

Si la formalització de la matrícula no la pot fer la persona titular, cal que aquesta autoritzi per escrit a qui la representi.

Homologació d’estudis estrangers NO universitaris. Més informació

L’Escola Massana i el CEB es reserven el dret a modificar la informació que conté aquesta publicació.

ACCÉS ALS ESTUDIS

Per accedir al Cicle Formatiu de Grau Mitjà cal estar en possessió del títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO), títol de tècnic o tècnic superior, haver superat la prova d’accés als Cicles Formatius de Grau Mitjà.

CRITERIS D’ADJUDICACIÓ DE PLACES

Els alumnes declarats aptes en cada forma d’accés, s’ordenaran segons els barems estipulats pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. L’accés es fixarà d’acord amb la demanda i el nombre de places ofertades, (15 alumnes per a cada grup).