Preinscripció i matrícula

Preinscripció només telemàtica a la web del Departament d’Educació

 

Publicació oferta inicial 11.4.23
Preinscripció només telemàtica 
Més informació

12–18.4.23 i Del 9–15.5.23

Presentació de la documentació web del Departament d’Educació

Fins aquest dia es pot presentar la documentació acreditativa que no s’hagi pogut adjuntar durant el període de presentació de sol·licituds.

Del 12–19.4.23 i Del 9–16.5.23

Llista  de sol·licituds amb la puntuació provisional
Consulta només telemàtica
30.5.23 a partir de les 11h

Presentació reclamacions a la web del Departament

Període en què es recullen les reclamacions que les famílies puguin presentar, si és que es detecta alguna errada o anomalia en el barem assignat.

30.5–6.6.23
Llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions
Consulta només telemàtica
 13.6.23
Sorteig per resoldre les sol·licituds de preinscripció empatades en punts

13.6.23 11.00h

Lloc
Departament d’Educació
Via Augusta, 202–226
Barcelona

Llista ordenada definitiva
Consulta només telemàtica
19.6.23
Oferta final de places escolars 28.6.23
Llista d’alumnes admesos i llista d’espera
Consulta només telemàtica
29.6.23
Matrícula ordinària 1r i de nova incorporació a 2n
Es pot fer per correu electrònic o al centre (10 a 13h)
30.6–7.7.23
Matrícula alumnes de 1r amb tot aprovat per fer 2n
Es pot fer per correu electrònic o al centre (10 a 13h)
10.7.23
Matrícula alumnes 1r amb UF’s pendents pel setembre
Es pot fer per correu electrònic o al centre (10 a 13h)
8.9.23

RESOLUCIÓ EDU/464/2022, de 24 de febrer, per la qual s’aproven les normes de preinscripció i matrícula d’alumnes als centres del Servei d’Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2022–2023.

Documentació necessària:

ALUMNES DE NOVA INCORPORACIÓ

 • Formulari de matrícula + Autoritzacions (omplert i signat)
 • Resguard abonament assegurança escolar (menors de 28 anys)
 • Resguard abonament aportació al centre
 • Targeta sanitària
 • Tota la documentació que va quedar pendent en el moment de la preinscripció que pot ser fotocòpia DNI (alumne/a i si l’alumne és menor d’edat, també DNI progenitors) targeta sanitària i del llibre de família -pàgina de progenitors i alumne/a)
 •          Resguard de sol·licitud del títol de l’ESO i Certificat prova d’accés

Els alumnes que no es matriculin en aquest període perdran la plaça adjudicada.

ALUMNES DE L’ESCOLA

 • Formulari de matrícula + Autoritzacions (omplert i signat)
 • Resguard abonament assegurança escolar (menors de 28 anys)
 • Resguard abonament aportació al centre
 •          Imprescindible adjuntar la papereta de notes

Els alumnes que no es matriculin en aquest període perdran la plaça adjudicada.

Si la formalització de la matrícula al centre no la pot fer la persona titular, cal que aquesta autoritzi per escrit a qui la representi.

Homologació d’estudis estrangers NO universitaris. Més informació

L’Escola Massana i el CEB es reserven el dret a modificar la informació que conté aquesta publicació.

ACCÉS ALS ESTUDIS

Poden accedir directament les persones que tinguin algun dels títols o acreditacions següents, o d’altres

 • Títol de tècnic/a o tècnic/a superior d’arts plàstiques i disseny
 • Títol de tècnic/a de formació professional d’una família equivalent a una d’arts plàstiques i disseny a efectes de la prova d’accés
 • Títols i acreditacions que permeten l’exempció de la prova específica de grau superior
 • Certificat de superació amb aprofitament dels cursos comuns d’arts aplicades i oficis artístics (plans d’estudis establerts els anys 1963, 1984 o 1986).
 • Resolució d’exempció reconeguda per la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial

Accés als Cicles de grau mitjà amb prova específica d’accés

Han de realitzar la part específica de la prova d’accés les persones que tinguin

 • Títol de graduat en ESO o equivalents, establerts legalment
 • Superada la prova d’accés a grau superior de formació professional

Les persones que estiguin cursant l’últim curs d’algun dels títols que donen accés als cicles formatius d’arts plàstiques i disseny i encara no disposin de les qualificacions corresponents, es poden inscriure a la prova específica i presentar-s’hi. Posteriorment, durant el procés de matrícula al centre, han d’acreditar la possessió de la titulació acadèmica.

Persones sense requisits acadèmics

Les persones sense requisits acadèmics  poden accedir als cicles d’Arts Plàstiques i Disseny de grau mitjà superant  la part comuna i la part específica de la prova d’accés i, que tinguin 17 anys complerts o que els compleixi el mateix any de la prova, tot i no tenir cap dels títols o acreditacions esmentats anteriorment

Les proves específiques i generals tenen un calendari independent a la preinscripció i matrícula.

Pels alumnes que han de fer prova d’accés, recordeu que abans de fer la preinscripció i matrícula al centre s’ha de fer la inscripció a la prova d’accés (comuna i/o específica).

CRITERIS D’ADJUDICACIÓ DE PLACES

Els alumnes declarats aptes en cada forma d’accés, s’ordenaran segons els barems estipulats pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. L’accés es fixarà d’acord amb la demanda i el nombre de places ofertades, (15 alumnes per a cada grup).