Tècnic Superior d’Arts Plàstiques i Disseny en Tècniques Escultòriques

Amb aquest Cicle s’assoleix un complert coneixement conceptual i tècnic dins l’àmbit de l’escultura i el treball en l’espai. Es fa una recerca en el procés creatiu personal per arribar a un llenguatge artístic propi.

Amb els coneixements adquirits es podrà Projectar i executar objectes volumètrics i espacials tot investigant les formes, tècniques i processos creatius propis de les arts aplicades de l’escultura en diferents materials (fusta, pedra, metalls, etc.).

Estructura i continguts

Continguts dels mòdulsECTS
Dibuix Artístic 9
Dibuix Tècnic 6
Volum 9
Aplicacions Informàtiques 6
Formació i orientació laboral 3
Història de l’escultura 6
Projectes escultòrics 14
Materials i tecnologia de l’escultura 6
Taller de buidat i modelat 9
Taller de pedra 9
Taller de fusta 9
Taller de metall 9
Taller d’acabats policroms 3
Projecte integrat 10
Fase de pràctiques en empreses, estudis o tallers (FCT) 5
Total crèdits120

Formació en centres de treball

La formació pràctica en centres de treball (FCT) es pot fer al mateix temps que els mòduls, o bé de manera intensiva al final del curs, o durant la realització del projecte integrat. La fase de formació pràctica s’ha de fer prioritàriament en el segon curs.

Objectius de l’FCT:

  • Orientar l’alumne/a perquè pugui tenir un coneixement més clar de les pròpies capacitats i interessos.
  • Facilitar la inserció i la qualificació professional dins el món laboral.
  • Són objectius específics de l’FCT en matèria de qualificació artística i professional: fer un aprenentatge significatiu dels coneixements i tecnologies actuals en un ambient real de treball d’empresa o institució.

Projecte Final de Cicle

El Projecte Final de CFGS té un caràcter global i integrador dels diferents coneixements i tècniques presents en el cicle formatiu. La seva finalitat és demostrar l’assoliment i el domini, per part de l’alumne, dels coneixements, processos, tècniques i capacitats exigibles per a l’exercici. I desenvolupament de l’activitat professional en l’àmbit propi de l’especialitat i el nivell cursat.

Els objectius són:

  • Ús i domini de l’instrument teòric i pràctic necessaris pel desenvolupament del projecte.
  • Planificació i estructuració del procés de treball.
  • Presentació i defensa pública del projecte davant d’una Comissió Avaluadora.

SORTIDES PROFESSIONALS

–Creació i realització d’obra escultòrica personal o per encàrrec.
–Reproducció i restauració de treballs volumètrics.
–Construcció de prototipus, models i maquetes per a empreses, urbanisme, disseny industrial i arquitectura.
–Dins l’arquitectura i urbanisme: ornamentació, restauració, rehabilitació, conservació, mobiliari urbà, i patrimoni artístic i cultural.
–Habilitat tècnica en totes les tècniques escultòriques: talla en pedra i fusta, modelat, soldadura i forja en ferro, fundació de bronze, reproduccions en diversos materials (argila, ciment, escaiola, resines, silicona).
–Dins la cultura popular: creació i reproducció de gegants, capgrossos i joguines.
–Creació d’escenografies per a teatre i instal·lacions artístiques efímeres o permanents o intervencions en l’espai, com en parcs d’animació.
–Creació de trofeus, medalles, plaques esportives o regals d’empresa.
–Treballs per a decoració d’aparadors, vitrines i espais expositius.
–Intervenció en treballs multidisciplinaris tant creatius com tècnics.
–Escultura aplicada a qualsevol tipus de materials i necessitats.

Visualitza els projectes de l’alumnat

Denominació
Tècnic superior d’arts plàstiques i disseny en Tècniques Escultòriques.

Família
Escultura.

Nivell
Grau superior dels ensenyaments professionals d’Arts Plàstiques i Disseny.

Durada
2000 hores. Dos anys. 120 ECTS.

Accés a estudis superiors universitaris
L’accés directe als estudis universitaris que s’assenyalen a l’annex 3 del Decret (113/2001, de 2 de maig), per a qui disposi del títol de tècnic superior d’arts plàstiques i disseny, s’efectuarà d’acord amb els procediments de selecció per a l’ ingrés en els centres universitaris dels estudiants que reuneixin els requisits legals necessaris per a l’accés a la Universitat.

Coordinadora
Matilde Grau

Tutor
Joan Navarro

Tutor de pràctiques
Joan Navarro

Horari Tècniques escultòriques 2023–24