Pla de comunicació

Comunicació amb la comunitat educativa

CONTACTE AMB L’ESCOLA

Telèfon: 93 442 20 00

Correu oficial centre:  a8038533@xtec.cat

Correus de contacte genèrics: informacio@escolamassana.cat i massana@escolamassana.cat

PRESÈNCIA A LA XARXA

L’escola té presència en diverses Xarxes socials, en les quals publica els aspectes més destacats de les activitats que es duen a terme durant el curs lectiu, tant de treballs i activitats dels alumnes com d’exposicions que l’escola acull. A la vegada també publica setmanalment una agenda cultural de recomanacions: “Massana Recomana”

Per la comunicació externa es fa servir Instagram, Twitter, Facebook i YouTube.

Instagram: L’escola té un comte general d’Instagram (https://www.instagram.com/escolamassana/). Les publicacions són fotografies, foto muntatges o vídeo muntatges del dia a dia de l’activitat escolar i l’activitat cultural programada a l’escola. Tots els alumnes tenen autoritzacions de drets d’imatge. La persona encarregada de gestionar aquesta xarxa és una persona jurídica, que treballa sempre sota supervisió del coordinador de comunicació del centre, que n’és el responsable.

paral·lelament cada pla d’estudis té el seu propi canal d’Instagram, que segueix els mateixos paràmetres organitzatius del compte general, l’únic canvi és que la tasca de publicar la duen els Coordinadors/ coordinadores dels diferents plans d’estudis, que en són els responsables.

 1. Batxillerat Artístic: https://www.instagram.com/batxillerat_escola_massana/
 2. CFAS Art Tèxtil: https://www.instagram.com/massana.artextil/
 3. CFAS Tècniques Escultòriques: https://www.instagram.com/massana.escultura/
 4. CFAS Modelisme Industrial: https://www.instagram.com/massana.industrial/
 5. CFAS Projectes i Direcció D’Obres de Decoració (PIDOD): https://www.instagram.com/massana.dissenyinteriors/
 6. CFAS Arts aplicades Mur:  https://www.instagram.com/massana.mur/
 7. CFAS Il·lustració: https://www.instagram.com/massana.illustracio.cicle/

Tallers i altres serveis:

A més a més hi ha alguns dels molts tallers que disposem a l’escola que també tenen el seu canal d’Instagram per mostrar la seva activitat. Aquests es gestionen de la mateixa manera que els canals de cada pla d’estudis:

 1. Taller Ceràmica: https://www.instagram.com/batxillerat_escola_massana/
 2. Taller Esmalt: https://www.instagram.com/esmalt_escolamassana/
 3. Laca Japonesa: https://www.instagram.com/lacajaponesa_escolamassana/
 4. Biblioteca: https://www.instagram.com/biblioescolamassana/
 5. Taller d’arts Gràfiques: https://www.instagram.com/massana.impressio/

 

Facebook: El compte de l’escola es: https://www.facebook.com/EscolaMassana. Les publicacions són fotografies, foto muntatges o vídeo muntatges del dia a dia de l’activitat escolar i l’activitat cultural programada. Tots els alumnes tenen autoritzacions de drets d’imatge. La persona encarregada de gestionar aquesta xarxa és una persona jurídica, que treballa sempre sota supervisió del coordinador de comunicació del centre, que n’és el responsable.

Twitter: El compte de l’escola és @EscolaMassana. L’ús de TWITTER dóna sortida i difusió immediata a les activitats diàries de l’escola. Les publicacions solen anar acompanyades de fotografies i vídeos. La persona encarregada de gestionar aquesta xarxa és una persona jurídica, que treballa sempre sota supervisió del coordinador de comunicació del centre, que n’és el responsable.

YouTube: El compte de l’escola és:  https://www.youtube.com/channel/UCTJxiAmfcPqDaK1ZpgTsbRg 

De cara a la comunicació interna, per tal que tota la comunitat educativa (alumnes i docents) estiguin alerta de l’activitat cultural i, sobretot, de les possibles incidències en la obertura dels tallers, s’utilitza el servei de TELEGRAM a través d’un canal públic: t.me/EscolaMassana que gestiona el coordinador de comunicació (en la primera funció)i el personal administratiu de consergeria (per la qüestió de les possibles incidències en els tallers)

 

CORREU ELECTRÒNIC:

 • El correu electrònic de les famílies es recollirà a principi de l’etapa educativa. Cada tutor/a en tindrà un llistat per utilitzar-lo si el necessita.
 • L’escola només donarà a les famílies el correu del centre i el correu corporatiu de cada tutor/a com eina de comunicació (no pas l’XTEC).
 • Els alumnes utilitzaran les eines Office 365 a través del seu compte personal i exclusiu per al treball a l’escola.
 • El nom d’usuari de cada alumne estarà format pel cognom i el nom de l’alumne acompanyat de la inicial del segon cognom, aquest criteri s’aplica per facilitar la identificació i gestió d’aquests correus. Exemple: masdevall.josepg@escolamassana.cat.
 • Els correus dels alumnes estan gestionats i administrats pel Coordinador Digital i per la Secretària Acadèmica. Els alumnes només poden enviar i rebre correus a través del domini. Tots els alumnes de l’escola fan ús d’aquesta eina.
 • L’usuari i el mot d’accés són donats des de l’escola i no es poden canviar. En cas de pèrdua o oblit es podran recuperar adreçant-se a la Coordinació Digital del Centre (tic@escolamassana.cat) o a través del Servei Tècnic de l’escola (servei.tecnic@escolamassana.cat).
 • Els correus electrònics dels alumnes es poden instal·lar en tot tipus de ginys com mòbils o tauletes.
 • L’administrador suspendrà el correu del domini de qualsevol alumne si en fa un mal ús.
 • Els correus dels alumnes s’extingiran un cop finalitzi la seva etapa formativa al centre.
 • L’administrador encarregat de generar els correus d’escola és el Coordinador Digital, tant d’alumnes, professors i personal d’administració i serveis.

INCIDÈNCIES EN EL CORREU ELECTRÒNIC:

 •  Si hi ha errors en la generació dels correus d’alumnes s’ha de comunicar a la Coordinació Digital del Centre (tic@escolamassana.cat).
 • Si es vol fer petició d’un canvi de nom i/o cognom s’ha de generar un correu a la Coordinació Digital del Centre, tot seguit el coordinador posarà el cas en coneixement de la Secretaria Acadèmica per determinar la viabilitat del canvi i la rectificació a llistes del mateix.

VIDEOCONFERÈNCIES:

 • L’aplicació TEAMS de la suite Office 365 és el mitjà oficial de l’escola per dur a terme les videoconferències.
 • També es poden fer servir Jitsi Meet, Google Meet i Zoom en tots els formats lliures i/o gratuïts.
 • En la actualitat està prohibit gravar les videoconferències per cap membre de la comunitat docent a no ser que es tracti d’una actuació destinada a ser difosa, en aquest cas es demana sempre l’autorització de tots els participants de la reunió.
 • Els alumnes només poden participar (amb el correu corporatiu de l’escola) en videoconferències creades dins del domini.
 • Protocol de bones pràctiques:
 1. Disposar d’una càmera oberta.
 2. No es pot gravar ni fer fotos de participants sense permís
 3. El micròfon ha d’estar en silenci, només s’obrirà quan es disposi del torn de paraula.
 4. El xat és només per a dubtes o intervencions.
 5. S’ha de vestir curosament
 6. Quan entrem saludem i quan acabem ens acomiadem.