Tècnic Superior en Arts Plàstiques i Disseny en Gràfica Impresa

El Cicle Formatiu de Grau Superior de Gràfica Impresa ofereix eines tant creatives com tècniques per tal d’afrontar projectes de disseny gràfic i comunicació en suports impresos. Es treballa en projectes de Disseny i Comunicació Visual en els camps del disseny editorial, tipografia, autoedició, imatge d’identitat i infografia.

L’accent el trobarem amb la creació d’un concepte clar, el domini tipogràfic i l’ús dels diversos recursos materials i de reproducció impresa per tal de crear peces de comunicació singulars i, a la vegada, funcionals.

S’aprendrà a idear, organitzar i dur a terme les diferents fases d’un projecte gràfic, la seva conceptualització, el seguiment posterior i el control de qualitat en la indústria gràfica, fins a obtenir un producte adequat als objectius comunicatius inicials.

Dins els sistemes d’aprenentatge i els diferents àmbits que acollim al Cicle podem destacar: el Taller de Projectes de Gràfica Impresa com a eix vertebrador dels coneixements assolits al Taller d’Arts Gràfiques, Fotografia, Tècniques d’Il·lustració juntament amb Mitjans Informàtics i Audiovisuals; el suport conceptual i històric de Fonaments del Disseny Gràfic, Història de la Imatge Gràfica, Fonaments de la Representació i Expressió Visual, Producció Gràfica Industrial i Formació i Orientació Laboral, focalitzats al màxim en el sector gràfic i les seves possibilitats.

A l’Escola Massana tenim una àmplia experiència en la Pedagogia del Disseny Gràfic, enriquida, d’ençà els nostres inicis, per una marcada voluntat de perfecció així com d’adaptació als nous temps i de recerca de nous llenguatges. És coherent amb el nostre caràcter d’escola pública oferir un ensenyament del Disseny Gràfic basat en la responsabilitat social, en el respecte amb una tradició heretada, amb capacitat per investigar i innovar, arrelat en la cultura del país on vivim; basat en el rigor i exigent als futurs dissenyadors del nostre país.

Sortides professionals

 • El dissenyador gràfic desenvolupa la seva tasca com a professional autònom o bé vinculat a empreses o estudis de disseny gràfic, arts gràfiques, premsa i grafisme editorial, publicitat, disseny i creació de material didàctic i senyalització, entre d’altres.
 • Dissenys de productes gràfics per a la seva reproducció.
 • Creació d’imatges visuals per a productes o serveis en diferents canals comunicatius.
 • Organització de la producció editorial.
 • Supervisió de la producció en els processos de preimpressió.
 • Disseny d’imatge gràfica de productes, material didàctic, imatge corporativa...
 • Assessorament i formació artisticotècnica.

Estructura i continguts 

Continguts dels mòdulsECTS
Fonaments de disseny gràfic 6
Fonaments de la representació i l’expressió visual 6
Formació i orientació laboral 3
Fotografia 6
Història de la imatge gràfica 6
Crèdits de lliure disposició (Suport P.I. ) 6
Mitjans informàtics 6
Producció gràfica industrial 8
Projecte integrat 10
Projectes de gràfica impresa 27
Tècniques d’expressió gràfica 9
Teoria de la imatge 3
Tipografia 12
Fase de pràctiques en empreses, estudis o tallers (FCT) 12
Total crèdits120

Formació en centres de treball

 • Facilitar la inserció i qualificació professional dins del món laboral.
 • Identificació i anàlisi detallada de les capacitats i expectatives professionals.
 • Assolir els aprenentatges adquirits mitjançant l’experiència laboral. Reconeixent els estudis assolits a través de l’experiència laboral i professional.
 • Formació pràctica segons convenis subscrits entre el Departament d’Ensenyament, el titular de centre educatiu i l’empresa o entitat.
 • El tutor de pràctiques coordina i elabora els recursos d’informació i orientació professional, guiant a cada alumne en les seves pràctiques laborals.

Projecte integrat

El Projecte Integrat de CFGS té un caràcter global i integrador dels diferents coneixements i tècniques presents en el cicle formatiu. La seva finalitat és demostrar l’assoliment i el domini, per part de l’alumne, dels coneixements, processos, tècniques i capacitats exigibles per a l’exercici. El desenvolupament de l’activitat professional en l’àmbit propi de l’especialitat i el nivell cursat.

Els objectius són:

 • Ús i domini de l’instrument teòric i pràctic necessaris pel desenvolupament del projecte.
 • Planificació i estructuració del procés de treball.
 • Presentació i defensa pública del projecte davant d’una Comissió Avaluadora.

Visualitza els projectes de l’alumnat

 

Denominació
Tècnic superior d’arts plàstiques i disseny en Gràfica Impresa.

Família
Comunicació gràfica audiovisual.

Nivell
Grau superior dels ensenyaments professionals d’Arts Plàstiques i Disseny.

Durada
2000 hores lectives. Dos anys. 120 ECTS.

Accés a estudis superiors universitaris
L’accés directe als estudis universitaris que s’assenyalen a l’annex 3 del Decret (113/2001, de 2 de maig), per a qui disposi del títol de tècnic superior d’arts plàstiques i disseny, s’efectuarà d’acord amb els procediments de selecció per a l’ ingrés en els centres universitaris dels estudiants que reuneixin els requisits legals necessaris per a l’accés a la Universitat.

Coordinadora
Glòria Bonet

Tutora
Mireia Vidal

Tutor de pràctiques
Quim Deza

Horari Gràfica impresa 2023–24