Grau Universitari en Arts i Disseny

El Grau d’Arts i Disseny de la UAB integra tres disciplines en un sol títol: les arts aplicades, les arts visuals i el disseny. El grau, s’imparteix a l’Escola Massana, Centre Municipal d’Art i Disseny, una escola amb més de vuitanta anys d’experiència en la formació en arts plàstiques i disseny que gaudeix d’un gran prestigi i que ha format artistes i professionals de primera magnitud.

La vinculació entre els àmbits de la creació artística i el disseny està sòlidament assentada a amplis sectors del món professional. El desenvolupament de les tecnologies i la creixent importància de la innovació al conjunt del sistema productiu han contribuït a consolidar aquest maridatge. De fet, el grau d’Arts i Disseny atén la necessitat de professionals polivalents i adaptables que puguin intervenir en processos creatius de molt diversa naturalesa.

En aquest Grau d’Arts i Disseny, l’estudiant assumeix la creació com un procés vinculat a la producció i, alhora, recolzat sobre una àmplia base de coneixement: aprèn a crear, comunicar i comprendre realitats complexes de manera integrada. S’hi aplica una metodologia d’aprenentatge en la qual els coneixements s’enriqueixen mútuament. La docència estimula també la competència en recerca, de manera que els futurs professionals puguin anticipar nous escenaris per a la pràctica de les arts i el disseny. Els titulats adquireixen capacitat crítica, comunicativa i creativa que els permet elaborar propostes innovadores i competitives.

Els estudiants es familiaritzen amb la història de l’art i el disseny i les seves tendències contemporànies. Desenvolupa les seves habilitats en diferents disciplines plàstiques i audiovisuals, així com la seva creativitat. A més, el ventall formatiu del grau el permet familiaritzar-se amb les noves tecnologies o amb les rutines professionals de camps com ara la gestió cultural o la crítica d’art. I, en funció del tipus d’especialització que es vulgui assolir, es pot optar per cinc mencions: arts aplicades, art, disseny d’objecte i d’espais, comunicació visual i narració visual.

L’Escola Massana privilegia el contacte amb el teixit empresarial i institucional, així com la projecció internacional de la seva activitat i dels seus estudiants.

Objectius generals del Grau en Art i Disseny

La proposta d’aquesta titulació de Grau emmarca Arts i Disseny, ja que son dos camps professionals que enfocant-los de manera inclusiva en l’aprenentatge generen uns perfils professionals flexibles i polivalents.

El títol de Grau en Arts i Disseny pretén formar dissenyadors i artistes amb una visió ampla de la professió. És una titulació que posa l’accent en l’aprenentatge humanístic d’aquests àmbits disciplinaris potenciant que el professional de futur hagi adquirit les competències necessàries per exercir d’una manera creativa i reflexiva en les diverses realitats contextuals de la producció en les arts visuals, les arts aplicades i el disseny. Al acabar els seus estudis el graduat en Arts i Disseny serà capaç de:

Objectiu 1
Demostrar que posseeix, comprèn i relaciona coneixements sobre les teories i el desenvolupament històric de les arts i els dissenys en tots els seus àmbits, així com les seves metodologies de producció i recerca.

Objectiu 2
Aplicar els coneixements adquirits de forma competent, mostrar capacitat de comprensió i ús del llenguatge verbal, de desenvolupament dels llenguatges propis de les arts i els dissenys, de treball en equip, de versatilitat, així com d’elaboració de propostes, defensa d’arguments i resolució de problemes en tots àmbits de les arts i els dissenys.

Objectiu 3
Reunir, interpretar i valorar dades per poder abordar de manera crítica, reflexiva i creativa els temes rellevants en el terreny artístic, cultural, social, científic o ètic, així com reconèixer i apreciar les mirades externes sobre la pràctica de les arts i els dissenys.

Objectiu 4
Transmetre en un llenguatge verbal i visual informació, idees, problemes i solucions en els àmbits de les arts i dels dissenys, mitjançant l’ús de recursos comunicatius adequats a les diferents tipologies dels agents implicats.

Objectiu 5
Desenvolupar el major grau d’autonomia en habilitats d’aprenentatge que faciliti l’accés a estudis avançats posteriors relacionats amb les arts i els dissenys.

Competències Bàsiques

B1. Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en un àrea d’estudi que parteix de la base de l’educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l’avantguarda del seu camp d’estudi.

B2. Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d’una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l’elaboració i defensa d’arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d’estudi.

B3. Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d’estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d’índole social, científica o ètica.

B4. Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.

B5. Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d’aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d’autonomia.

Competències generals dels graduats per la UAB

G1. Desenvolupar un pensament i un raonament crític i saber comunicar-los de manera efectiva, tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.

G2. Desenvolupar estratègies d’aprenentatge autònom.

G3. Respectar la diversitat i pluralitat d’idees, persones i situacions.

G4. Generar propostes innovadores i competitives en la recerca i en l’activitat professional.

Competències específiques

E01. Analitzar críticament, en el treball propi, les dimensions històriques i genealògiques d’objectes, fenòmens i processos en context, i entendre-ho com a factor clau per traçar línies de futur.

E02. Analitzar i relacionar teories, conceptes i sabers de les diverses àrees de coneixement (socials, científiques, de les arts i dels dissenys).

E03. Llegir, escriure i parlar de forma posicionada i crítica en i des dels entorns de treball de les arts i els dissenys, i emprar aquests recursos com un factor de construcció personal.

E04. Analitzar el context sociocultural contemporani, en permanent transformació, i implicar-se en ell des del treball propi en el camp de les arts i/o els dissenys.

E05. Distingir, jerarquitzar i relacionar críticament continguts formals, dades, documents, conceptes i arguments implicats en el treball propi, emprant recursos apropiats (constel·lacions conceptuals, gràfics relacionals, bancs de referències…).

E06. Assenyalar i descriure vincles entre teoria i experiència en el treball propi a partir de l’acotació de problemes i evidències en el context sociocultural i de la proposta d’hipòtesi.

E07. Aplicar les tècniques i les tecnologies adequades en funció del treball que es realitza en el camp de les arts i/o els dissenys.

E08. Analitzar i investigar les propietats dels materials i els seus processos de transformació.

E09. Aplicar tant el vocabulari específic com els llenguatges expressius i comunicatius implicats en la recerca pròpia.

E10. Integrar l’experimentació, tant guiada com a autònoma, en la metodologia de treball.

E11. Treballar de forma coherent amb diferents metodologies per afrontar situacions diverses en el desenvolupament del projecte propi.

E12. Comunicar idees, processos i resultats de les fases del treball emprant les tècniques de formalització i recursos expressius (gràfics, audiovisuals i performatius) en funció de la proposta i de l’interlocutor.

E13. Organitzar de forma coherent l’ús de mitjans d’expressió gràfica i sistemes de representació bidimensional i tridimensional.

E14. Identificar i aplicar els elements bàsics d’un procés d’exploració i anàlisi en un camp concret de les arts i el disseny.

E15. Planificar i controlar les fases d’un projecte en el camp de les arts i/o els dissenys prenent decisions en funció d’agents externs, condicionants del context i les pròpies limitacions.

E16. Fer propostes específiques en el camp de les arts i dels dissenys, així com saber formalitzar-les, aplicant estratègies, mètodes, instruments i llenguatges adequats a cada situació i context.

E17. Identificar i valorar la incidència dels resultats del treball personal en el context social, cultural i professional.

Competències transversals

T01. Escoltar activament valorant les aportacions alienes per a la construcció dels propis posicionaments.

T02. Tractar la informació de forma responsable, compromesa i honesta.

T03. Gestionar eficientment el temps i els recursos.

T04. Exercir el posicionament personal i les capacitats crítiques i autocrítiques en processos de transformació del context.

T05. Comunicar i expressar-se eficaçment, tenint en compte el destinatari i el mitjà.

T06. Treballar de forma col·laborativa, multidisciplinar i transdisciplinar.