Diagnosi selfie

L’escola ha fet servir l’eina SELFIE a instàncies de la mentoria digital del Departament d’Educació com a eina  per detectar les fortaleses i febleses de l’Escola Massana dins de l’àmbit de l’ús de les tecnologies digitals per a la docència i l’aprenentatge.

SELFIE significa “reflexió personal sobre un aprenentatge efectiu mitjançant el foment de la innovació a través de tecnologies educatives” (Self-reflection on Effective Learning by Fosteringthe use Innovative Educational Technologies). Aquesta eina ha sigut desenvolupada per la Comissió Europea amb un equip internacional d’experts.

Les dades obtingudes permeten extreure conclusions per a fer un diagnòstic actualitzat de l’escola en matèria de desenvolupament digital. La idea és veure a on estem i que hem de fer per arribar a la excel·lència en l’àmbit digital a partir d’objectius que marquin aquesta evolució.

Es va fer l’enviament de SELFIE al claustre de tres plans d’estudis de l’escola: Batxillerat, CFAM (Cicle Formatiu Artístic Mig) i CFAS (Cicle Formatiu artístic Superior). Es va enviar en el transcurs de la “session 3” de SELFIE al mes de juliol del 2022. Els resultats van ser els següents:

Enquesta Batxillerat:

S’obté una participació del 29% de l’equip Directiu i un 47% per part del claustre de Batxillerat. No es fa extensiva aquesta enquesta a l’alumnat.

8 Àrees a avaluar:

 1. Lideratge: Mitjana de 3,4 sobre 5 / Mitjana de 3,2 sobre 5, Equip directiu.
 2. Col·laboració i xarxes: Mitjana de 3 sobre 5, professorat / Mitjana de 2,8 sobre 5, Equip directiu.
 3. Infraestructura i equips: Mitjana de 4,1  sobre 5, professorat / Mitjana de 3,2 sobre 5, Equip directiu.
 4. Desenvolupament professional continu: Mitjana de 3 sobre 5, professorat / Mitjana de 3 sobre 5, Equip directiu.
 5. Pedagogia: Suports i recursos: Mitjana de 4,2  sobre 5, professorat / Mitjana de 3,8 sobre 5, Equip directiu.
 6. Pedagogia i Implementació aula: Mitjana de 3,5  sobre 5, professorat / Mitjana de 3,4 sobre 5, Equip directiu.
 7. Pràctiques d’Avaluació: Mitjana de 3 sobre 5, professorat / Mitjana de 3,8 sobre 5, Equip directiu.
 8. Competències digitals alumnat: Mitjana de 3,7 sobre 5, professorat / Mitjana de 3,3 sobre 5, Equip directiu.

La primera conclusió, a causa de la baixa participació, es prendre la mostra del professorat com a dada principal de l’enquesta. Totes les puntuacions superen el 60% de satisfacció envers a la pregunta realitzada, els valors més baixos els tenim a “col·laboració i xarxes” amb un 3 sobre 5 i a “desenvolupament professional continu” amb el mateix valor.

La puntuació més alta s’obté a “Pedagogia: suport i recursos” amb un 4,2 sobre 5, destacar també el 4,1 obtingut a “Infraestructura i equips”, que demostra que l’escola es mou en uns entorns de programari i maquinari prou actuals. A destacar també en aquest punt, la utilització de programari del tipus EVA: (Entorn Virtual Aprenentatge); “Office 365”, “Moodle” i en menor mesura “Google Apps”.

Adjuntem resultats totals de l’Informe SELFIE per a la seva consulta.

 

Enquesta CFAS i CFAM (Formació professional):

S’obté una participació del 13% de l’equip Directiu i un 31% per part del claustre de cicles. No es fa extensiva aquesta enquesta a l’alumnat.

8 Àrees:

 1. Lideratge: Mitjana de 2,9 sobre 5, professorat / Mitjana de 2,3 sobre 5, Equip directiu.
 2. Col·laboració i xarxes: Mitjana de 2,8 sobre 5, professorat / Mitjana de 2,7 sobre 5, Equip directiu.
 3. Infraestructura i equips: Mitjana de 3,6  sobre 5, professorat / Mitjana de 2,7 sobre 5 Equip directiu.
 4. Desenvolupament professional continu: Mitjana de 2,8 sobre 5, professorat / Mitjana de 2,8 sobre 5, Equip directiu.
 5. Pedagogia: Suports i recursos: Mitjana de 4  sobre 5, professorat / Mitjana de 3,8 sobre 5, Equip directiu.
 6. Pedagogia i Implementació aula: Mitjana de 3,6  sobre 5, professorat / Mitjana de 3,6 sobre 5, Equip directiu.
 7. Pràctiques d’Avaluació: Mitjana de 2,9 sobre 5, professorat / Mitjana de 2,3 sobre 5, Equip directiu.
 8. Competències digitals alumnat: Mitjana de 3,7 sobre 5, professorat / Mitjana de 3 sobre 5, Equip directiu. 

Les valoracions són molt similars al claustre de Batxillerat, però aquí cal recordar que hi ha professors que estan en els dos plans d’estudis. També es pren com a mostra principal l’enquesta del professorat.

Totes les puntuacions superen el 50% de satisfacció envers a la pregunta realitzada, els valors més baixos els tenim a “col·laboració i xarxes” amb un 2,8 sobre 5 i a “desenvolupament professional continu” amb el mateix valor.

La puntuació més alta s’obté a “Pedagogia: suport i recursos” amb un 4 sobre 5; sobre aquest punt cal entendre que el desplegament de programari específic a l’escola Massana supera la mitjana de la majoria de centres educatius. Les necessitats dels Cicles Formatius requereixen d’un llicenciament complex i exigent.

Adjuntem resultats totals de l’Informe SELFIE per a la seva consulta.