Àrea de transparència

D’acord amb el Departament d’Educació (“Documents de gestió del centre” 25/10/19):

“La Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació i el seu desplegament normatiu (el Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius, el Decret 155/2010, de 2 de novembre, de la direcció dels centres educatius públics i del personal directiu professional docent, i el Decret 39/2014, de 25 de març, pel qual es regulen els procediments per definir el perfil i la provisió dels llocs de treball docents) situen la presa de decisions en el centre educatiu, com a element nuclear del sistema educatiu.

L’exercici de l’autonomia dels centres, en el marc dels principis rectors del sistema i orientada a l’èxit i l’excel·lència educatives, requereix d’instruments operatius que permetin l’organització i la gestió del centre a fi d’assolir els objectius definits en el projecte educatiu i retre comptes davant la comunitat i l’administració educatives.

La legislació vigent preveu que tots els centres elaborin els seus documents de gestió, com a eines eficaces que els han de permetre un exercici responsable de l’autonomia reconeguda.”