Avaluació

Objectius inicials abans de desplegar la Estratègia Digital de Centre (EDC):

 

 1. Extinció de la Comissió TAC, traspàs d’informació. Assoliment 100%   
 1. Constitució de la Comissió Digital de centre i posada en funcionament d’aquesta. Assoliment 100%           
 1.  Realitzar una diagnosi global en matèria digital, això és:
  a. Generar una diagnosi a partir de l’eina SELFIE als plans d’estudis de Batxillerat i Cicles (CFAS i CFAM).
  b. Generar una diagnosi del programari que es fa servir a l’escola en els diferents plans d’estudis. Es fa extensiva al GRAU de Massana.
  c. Generar una diagnosi de maquinari encabint els plans de desenvolupament actius. Assoliment 100%
 1. Construir la plana de l’Estratègia Digital del Centre atenent a tots els criteris marcats per la Mentoria Digital del Departament d’Educació. També es procedeix a afegir continguts i serveis que no apareixien. Assoliment 50%

Objectius establerts arran de la EDC:

 1.  Garantir els hàbits de salut digital, educant en matèries de ciberseguretat, bones pràctiques en l’ús de mitjans tecnològics
  a. Pla Director de seguretat digital.
  b. Pla de comunicació.
  c. Generar un document intern en forma de revista quadrimestral a on es recullin informacions relatives al tarannà digital de l’escola. Aquest punt es pot entendre com a complement de l’apartat “a”.
 1. Sistematitzar la recollida digitalitzada per donar resposta a tots els agents de la comunitat educativa dins de l’apartat de Cultura Digital de l’EDC
  a. Actualització NOFC, PEC.
  b. Creació de l’espai de Cultura Digital Escola Massana. 
 1. Millorar la Competència Digital de l’alumnat:
  a. Generar un pla d’acollida digital de l’alumnat.
  b. Elaboració del desplegament complet de la competència digital alumnat.
 1. Millorar la competència digital del professorat:
  a. Millora del pla d’acollida digital del professorat.
  b. Realització de formació interna per al personal de l’escola: professorat i PAS.

 

El grau d’assoliment d’aquests objectius està indicat en la taula que segueix a continuació.