EDC Escola Massana

  • EDC - Imatge carroussel 01
  • EDC - Imatge carroussel 02
  • EDC - Imatge carroussel 03
  • EDC - Imatge carroussel 04
  • EDC - Imatge carroussel 05
  • EDC - Imatge carroussel 06
  • EDC - Imatge carroussel 07
  • EDC - Imatge carroussel 08

L’Estratègia Digital de Centre (EDC) és el document que recull les accions que es realitzen, i les previstes a mig termini, per aconseguir la màxima competència digital dels alumnes, els professors i el PAS del centre educatiu. Té de referència el Pla d’educació digital de Catalunya (PEDC), on s’indica la necessitat d’assolir la fita d’una societat digitalment competent, fent èmfasi en l’equitat i tenint en compte l’evolució del context social i tecnològic.

L’EDC serà el marc de referència del centre en l’àmbit de tecnologies digitals. Per tant, aquest document també recull la gestió digital diària. Què està fent el centre en temes digitals? Quines accions el centre ja té consolidades i funcionen? És possible que el centre ja compti amb plans, procediments, normatives, protocols previs?

El desplegament de l’EDC al llarg dels cursos també generarà més accions que s’afegiran a l’EDC. A l’EDC s’hi poden incorporar referències a les NOFC, a procediments del sistema de qualitat del centre, acords de claustre o de Consell de Centre, plans específics dissenyats per millorar aspectes concrets, protocols a seguir per la gestió dels serveis, autoritzacions que les famílies han de signar, descripcions dels serveis que s’utilitzen al centre, referències al PEC per la part metodològica de l’ús de les tecnologies, etc.