Objectius

OBJECTIUS A PARTIR DE LES DIAGNOSIS:

Des de la Coordinació digital de l’Escola Massana, en col·laboració amb el servei de Mentoria digital del Departament d’Educació, i amb la aquiescència de la Comissió Digital del centre ens hem proposat els objectius que venen a continuació. Són uns primers propòsits que han d’anar necessàriament acompanyats d’altres accions complementàries o derivades.

Tenim la intenció d’assolir aquestes fites en finalitzar el curs 2025–2026, tot entenent que es tracta d’un document viu, subjecte a modificacions en funció de les necessitats detectades a la diagnosi i d’altres requisits que apareixeran a mesura que avancem en la confecció de l’EDC (Estratègia Digital de Centre).

Tot i que s’han establert objectius marcats per curs, hi ha una sèrie de documentacions i protocols que hauran d’anar creixent al llarg del desplegament de l’EDC. Ens hem marcat 4 objectius principals que recullen un ventall de propostes de ventall obert. Aquests 4 objectius són:

 1. Garantir els hàbits de salut digital en el dia a dia de l’escola, educant en matèries de ciberseguretat, bones pràctiques en l’ús de mitjans tecnològics i de comunicació. Aquest primer objectiu pretén generar un pla director de seguretat digital a Massana adreçat a tota la comunitat de l’escola. En segon terme també es vol generar un pla de comunicació viu que permeti endreçar i facilitar la generació de protocols, normatives i documentació necessària per assolir un funcionament digital coherent.

 2. Sistematitzar la recollida digitalitzada per donar resposta a tots els agents de la comunitat educativa dintre de l’apartat de Cultura Digital de la EDC. Bàsicament, revisar i actualitzar documents de centre com les NOFC i el PEC. En aquest punt també s’observa la creació de l’espai de Cultura Digital de l’Escola Massana.

 3. Millorar la competència digital de l’alumnat. Aquest punt s’articula en dos eixos:
  a. Millora del Pla d’Acollida digital de l’alumnat: Generar un document que expliqui tot el tarannà digital de l’escola. Es pretén que de la mateixa manera que es fa una formació prèvia en normes, usos i espais de l’escola, tinguem un document que expliqui tots els serveis digitals que te l’escola i els protocols bàsics de funcionament.
  b. Elaboració del desplegament complet de la competència digital de l’alumnat.

 4. Millorar la competència digital del professorat. Tres punts a seguir:

  a. Millora del Pla d’acollida digital del professorat: una guia a on constin tots els recursos digitals de Massana.

  b. Realització de Formacions internes per a professionals. Generar un sistema formatiu intern que permeti el creixement professional de professorat i PAS en matèries informàtiques o de competències digitals. Sota aquest punt també es pretén millorar la comunicació amb el Departament de cara a comunicar i fer seguiment de la formació externa.

  c. Comunicar i fer seguiment de les formacions de Competència Digital docent que ha iniciat el Departament d’Ensenyament aquest curs 2023–23 i que finalitzaran el mes de juny del curs 2023–24. Ja s’ha fet una primera tanda, la qual ha finalitzat el passat mes de maig en la que 21 docents de l’escola

 

Temporització - Objectius (PDF)