Tècnic Superior d’Arts Plàstiques i Disseny en Joieria Artística

El Cicle Formatiu de Joieria Artística ofereix formar persones que puguin desenvolupar la joieria d’autor, o de producció en sèrie. En aquest sentit l’alumne cerca, amb la creativitat plàstica de la joia, la pròpia personalitat. Es potència amb la joia d’autor, la investigació dels anomenats nous materials i noves tecnologies; no deixant mai de banda les tècniques tradicionals o clàssiques de l’ofici. Crear una trajectòria pròpia amb la qual poder situar-se en el camp professional de la joieria artística i/o tradicional.

Sortides professionals

Comprèn les activitats de joieria artística realitzades com a professional autònom o com associat en grau divers, a un taller o a una empresa vinculat a:

 • Creació de joies: artístiques i/o produccions comercials.
 • Modificació i restauració de peces de joieria.
 • Comerç especialitzat.
 • Galeria d’art.
 • Conservació i restauració de peces del patrimoni artístic.
 • Assessorament i formació tècnica-artística.

Estructura i continguts

Continguts dels mòdulsHores mòdul
Història de l’orfebreria, joieria i bijuteria 105
Anàlisi de l’obra artística 105
Dibuix artístic i color 240
Dibuix tècnic 120
Disseny assistit per ordinador 105
Modelat i maquetisme 120
Projectes de joieria 375
Taller de joieria 540
Formació i orientació laboral 60
Formació en centres de treball 25
Projecte final 80
Total hores cicle1875

Formació en centres de treball

 • Facilitar la inserció i qualificació professional dins del món laboral.
 • Identificació i anàlisi detallada de les capacitats i expectatives professionals.
 • Assolir els aprenentatges adquirits mitjançant l’experiència laboral. Reconeixent els estudis assolits a través de l’experiència laboral i professional.
 • Formació pràctica segons convenis subscrits entre el Departament d’Ensenyament, el titular de centre educatiu i l’empresa o entitat.
 • El tutor de pràctiques coordina i elabora els recursos d’informació i orientació professional, guiant a cada alumne en les seves pràctiques laborals.

Projecte Final de Cicle

El Projecte Final del CFGS de Joiera Artística té un caràcter global i integrador dels diferents coneixements i tècniques presents en el cicle formatiu. La seva finalitat és demostrar l’assoliment i el domini, per part de l’alumne, dels coneixements, processos, tècniques i capacitats exigibles per a l’exercici. I desenvolupament de l’activitat professional en l’àmbit propi de l’especialitat i el nivell cursat.

Els objectius són:

 • Ús i domini de l’instrument teòric i pràctic necessaris pel desenvolupament del projecte.
 • Planificació i estructuració del procés de treball.
 • Presentació i defensa pública del projecte davant d’una Comissió Avaluadora.

Visualitza els projectes de l’alumnat

Vídeo del Departament d’Educació

Denominació
Tècnic superior d’arts plàstiques i disseny en Joieria Artística.

Família
Joieria d’Art.

Nivell
Grau superior d’arts plàstiques i disseny.

Durada
1875 hores. Dos anys més el Projecte final de cicle (Mòduls impartits en el centre 1770 h. Fase de formació pràctica en empreses, estudis o tallers 25 h. Projecte final 80 h).

Accés a estudis superiors universitaris
L’accés directe als estudis universitaris que s’assenyalen a l’annex 3 del Decret (113/2001, de 2 de maig), per a qui disposi del títol de tècnic superior d’arts plàstiques i disseny, s’efectuarà d’acord amb els procediments de selecció per a l’ ingrés en els centres universitaris dels estudiants que reuneixin els requisits legals necessaris per a l’accés a la Universitat.

Coordinadora
Maria Díaz Serrat

Tutora
Mireia Estopà

Tutor de pràctiques
Carles Codina

Horari Joieria artística 2023–24