Tècnic Superior en Arts Plàstiques i Disseny en Il·lustració

El Cicle Formatiu de Grau Superior d’il·lustració permet obtenir el títol de Tècnic superior d’arts plàstiques i disseny en il·lustració del Reial decret 1433/2012.

El CFGS d’Il·lustració ofereix un pla d’estudis en el que el desenvolupament artístic de la disciplina es combina amb el professional abordant la narració visual i la creació d’imatges narratives en les seves vessants de suport tradicional i de noves interfícies i utilitzant els recursos tècnics i els llenguatges plàstics i gràfics adients a les demandes artístiques i/o professionals.

L’aprenentatge dels continguts que proporciona aquest Cicle contempla, entre d’altres aspectes, la utilització dels procediments tècnics i tradicionals del sector així com el coneixement de les manifestacions artístiques contemporànies.

El cicle proposa als alumnes l’exploració de les possibilitats narratives, expressives i comunicatives de la il·lustració i del llenguatge visual, fornint-los d’eines metodològiques i recursos tècnics –narratius, plàstics i gràfics– que els permetran abordar projectes de narració visual des d’una òptica contemporània, combinant el treball sobre suports tradicionals –amb especial atenció a la reproductibilitat i difusió dels projectes– amb el de medis digitals, incloent el vídeo i l’edició digital de llibres, jocs i aplicacions.

El Cicle Formatiu de Grau Superior d’il·lustració permetrà donar sortida a les capacitats com a autor a més de tècnic professional de l’alumne, familiaritzant-lo amb el treball en els àmbits editorial, de premsa i publicitat sobre paper i en edició digital, adquirint també els fonaments necessaris per a l’autoedició d’obra personal, per a la resolució de projectes d’animació bàsics i per a la participació creativa en projectes d’edició digital i audiovisual en col·laboració amb programadors, guionistes, i directors artístics.

Sortides professionals

 • Autor de projectes d’il·lustració en l’àrea de premsa, editorial, infantil, científic, objecte i merchandising.
 • Promotor editorial, premsa i publicitat. Autoedició.
 • Col·laborador en projectes d’edició digital, jocs i app que requereixin la participació d’un il·lustrador.
 • Autor gràfic de còmic.
 • Autor i col·laborador en projectes d’animació en creació i storyboard.
 • Especialista en recerca documental i gràfica i en visual thinking.
 • Supervisor del procés d’edició d’originals. 
 • Col·laborador en projectes de cinema, televisió i espectacles que requereixin d’un dibuixant narratiu o un creador visual.

Estructura i continguts

Continguts dels mòdulsECTS
Fonaments de la representació i l’expressió visual 6
Mitjans informàtics 6
Teoria de la imatge 3
Fotografia 6
Formació i orientació laboral 3
Història de la Il·lustració 6
Projectes d’Il·lustració 25
Projecte integrat 10
Tècniques d’Expressió Gràfica 9
Representació espaial aplicada 8
Dibuix aplicat a la Il·lustració 10
Producció gràfica industrial 4
Tècniques gràfiques tradicionals 6
Crèdits de lliure disposició (Suport P.I.) 6
Fase de pràctiques en empreses, estudis o tallers (FCT) 12
Total crèdits120

Formació en centres de treball

 • Facilitar la inserció i qualificació professional dins del món laboral.
 • Identificació i anàlisi detallada de les capacitats i expectatives professionals.
 • Assolir els aprenentatges adquirits mitjançant l’experiència laboral. Reconeixent els estudis assolits a través de l’experiència laboral i professional.
 • Formació pràctica segons convenis subscrits entre el Departament d’Ensenyament, el titular de centre educatiu i l’empresa o entitat.
 • El tutor de pràctiques coordina i elabora els recursos d’informació i orientació professional, guiant a cada alumne en les seves pràctiques laborals.

Projecte final de cicle

El Projecte Final de CFGS té un caràcter global i integrador dels diferents coneixements i tècniques presents en el cicle formatiu. La seva finalitat és demostrar l’assoliment i el domini, per part de l’alumne, dels coneixements, processos, tècniques i capacitats exigibles per a l’exercici. I desenvolupament de l’activitat professional en l’àmbit propi de l’especialitat i el nivell cursat.

Els objectius són:

 • Ús i domini de l’instrument teòric i pràctic necessaris pel desenvolupament del projecte.
 • Planificació i estructuració del procés de treball.
 • Presentació i defensa pública del projecte davant d’una Comissió Avaluadora.

Visualitza els projectes de l’alumnat

Vídeo del Departament d’Educació

Denominació
Tècnic superior d’arts plàstiques i disseny en Il·lustració.

Família
Comunicació gràfica audiovisual.

Nivell
Grau superior d’arts plàstiques i disseny.

Durada
2000 hores. Dos anys. 120 ECTS.

Accés a estudis superiors universitaris
L’accés directe als estudis universitaris que s’assenyalen a l’annex 3 del Decret (113/2001, de 2 de maig), per a qui disposi del títol de tècnic superior d’arts plàstiques i disseny, s’efectuarà d’acord amb els procediments de selecció per a l’ ingrés en els centres universitaris dels estudiants que reuneixin els requisits legals necessaris per a l’accés a la Universitat.

Coordinador
Pep Montserrat

Tutor
Carles Díaz Cubeiro

Tutors de pràctiques
Daniel Sesé

Horari Il·lustració 2023–24