Preinscripció i matrícula Cicles Formatius de Grau Superior

Per a la preinscripció als estudis de Batxillerat i cicles formatius d’Arts plàstiques i disseny, no s’accepten sol·licituds presentades en paper, ni al correu electrònic del centre, i tampoc la presentació de documentació, que es farà íntegrament en format digital, a la web del Departament d’Educació.

 

Preinscripció només telemàtica a la web del Departament d’Educació

Oferta inicial de places escolars 24.5.22
Presentació de sol·licituds només telemàtica 25–31.5.22

Presentació documentació

a la web del Departament d’Educació. Aquests dies pots presentar la documentació acreditativa que justifica les prioritats de cada alumne o alumna.

Fins l’1 de juny
Llista de sol·licituds amb la puntuació provisional
Consulta només telemàtica
23.6.2022

Presentació de reclamacions

Durant aquest període, si detectes alguna errada o anomalia en el barem assignat, pots presentar una reclamació.
Es poden transmetre reclamacions des de les 13.00 h del 23 de juny al 
29 de juny de 2022,utilitzant l’eina electrònica per adjuntar les reclamacions.

Des de les 13.00h del 23–29.6.22
Llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions
Consulta només telemàtica
5.7.22
Sorteig del número de desempat 5.7.22 11.00h
Lloc
Departament d’Educació
Via Augusta, 202–226
Barcelona
Llista ordenada definitiva
Consulta només telemàtica
7.7.22
Oferta final de places escolars 15.7.22
Llista d’alumnes admesos i llista d’espera
Consulta només telemàtica
Llista d’alumnes assignats al centre amb indicació de la primera petició
Llista d’espera del centre
Llista d’alumnes preinscrits al centre
15.7.22
Matrícula alumnes nous de 1r i nova incorporació de 2n
*Preferiblement per correu electrònic a: preinscripcionsimatricules@escolamassana.cat
18–22.7.22

RESOLUCIÓN EDU/464/2022, de 24 de febrer, per la qual s’aproven les normes de preinscripció i matrícula d’alumnes als centres del Servei d’Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2022–2023.

Matrícula alumnes de 2n i repetidors de LOGSE (1r i 2n curs)
Matrícula alumnes de LOE amb tot aprovat
*Preferiblement per correu electrònic
4–6.7.22
Matrícula PFC
*Preferiblement per correu electrònic
4–6.7.22
Matrícula alumnes LOE amb UF’s pendents pel setembre
*Preferiblement per correu electrònic
12–13.9.22

DOCUMENTS DE MATRICULACIÓ CFAS:

El formulari de matrícula s’ha d’omplir a l’ordinador, signar i enviar escanejat -tot en un únic fitxer .pdf o .jpg- , amb la resta de la documentació requerida a preinscripcionsimatricules@escolamassana.cat indicant a l’assumpte del missatge nom i cognoms de l’alumne/a, curs i especialitat.

Abans de fer el pagament, és imprescindible llegir la normativa i les instruccions de la matrícula, que trobareu en cadascun dels formularis del requadre gris de la columna dreta.
ORDRE ENS/181/2012, de 22 de juny, per la qual es creen diversos preus públics per a la matrícula dels cicles formatius de grau superior.

DOCUMENTACIÓ -tot en un únic fitxer .pdf o .jpg- QUE CAL ENVIAR EN EL MOMENT DE LA MATRICULACIÓ

ALUMNES DE NOVA INCORPORACIÓ

 • DNI, Passaport, NIE (el NIE és només pels alumnes d’un estat NO membre de la UE)
 • Targeta sanitària
 • Titulació d’accés
 • Formulari de matrícula + Autorització d’ús imatge (omplert i signat)
 • Resguard abonament assegurança escolar (menors de 28 anys)
 • Resguard abonament aportació al centre
 • Resguard abonament preu públic
  • En el cas de tenir bonificació o exempció de pagament, aportar la documentació -vigent- que justifiqui la situació

Els alumnes que no es matriculin en aquest període, perdran la plaça adjudicada.

ALUMNES DE L’ESCOLA

 • Formulari de matrícula + Autorització d’ús imatge (omplert i signat)
 • Resguard abonament assegurança escolar (menors de 28 anys)
 • Resguard abonament aportació al centre
 • Resguard abonament preu públic
  • En el cas de tenir bonificació o exempció de pagament, aportar la documentació -vigent- que justifiqui la situació
 • Imprescindible portar la papereta de notes
 • Targeta sanitària

Els alumnes que no es matriculin en aquest període, perdran la plaça adjudicada.

REQUISITS D’ACCÉS

Accés directe

Poden accedir directament les persones que tinguin algun dels títols o acreditacions següents, o d’altres:

 • Títol de batxiller de modalitat d’arts o l’artístic experimental.
 • Títol de batxiller d’altres modalitats si s’han cursat 3 matèries de la via d’arts plàstiques de la modalitat d’arts.
 • Títol de tècnic/a d’arts plàstiques i disseny.
 • Títol de tècnic/a superior d’arts plàstiques i disseny.
 • Títol de tècnic superior de formació professional d’una família equivalent a una d’Arts Plàstiques i Disseny a efectes de la prova d’accés.
 • Títol de grau en Disseny, Conservació i Restauració de Béns Culturals, Belles Arts, Arquitectura, Enginyeria tècnica en disseny industrial.
 • Títol superior (diplomatura) d’arts plàstiques o títol superior de disseny o de Conservació i Restauració de Béns Culturals.
 • Títol de graduat en arts aplicades i oficis artístics, en alguna de les especialitats dels plans d’estudis establerts els anys 1963, 1984 o 1986.
 • Resolució d’exempció reconeguda per la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial.

Accés als Cicles de grau superior amb prova específica d’accés

Han de realitzar la part específica de la prova d’accés les persones que tinguin:

 • Títol de batxiller.
 • Títol de tècnic o tècnica de Formació Professional.
 • Qui ha superat la prova d’accés a grau superior de formació professional.

Persones sense requisits acadèmics

Les persones sense requisits acadèmics poden accedir als cicles d’Arts Plàstiques i Disseny de grau superior superant la part comuna i la part específica de la prova d’accés i, que tinguin 19 anys complerts o que els compleixi el mateix any de la prova, tot i no tenir cap dels títols o acreditacions esmentats anteriorment

Important.

Les proves específiques i generals tenen un calendari independent a la preinscripció i matrícula.

Abans de fer la preinscripció i matrícula al centre s’ha de fer la inscripció a la prova d’accés (general o específica).