Preinscripció i matrícula Grau Universitari en Arts i Disseny

Preinscripció Grau en Arts i Disseny

Per accedir a les universitats públiques catalanes, cal formalitzar la preinscripció universitària triant les preferències d’estudi i lliurant la documentació requerida al portal d’accés a la Universitat.

Preinscripció juny dates pendents
Preinscripció setembre ddates pendents
Preinscripció octubre dates pendents
Accés i admissió a la universitat  http://universitats.gencat.cat/es/inici/index.html
Oficina de Preinscripció Universitària https://accesuniversitat.gencat.cat/accesuniversitat/login

Matrícula 2020–2021

Dates i horari de matrícula

Alumnes del centre dates pendents 10.00–13.00h
Matrícula 1a assignació dates pendents 10.00–13.00h
Matrícula 2a assignació dates pendents 10.00–13.00h
Matrícula reclamacions i 1a reassignació juny dates pendents 10.00–13.00h
Matrícula 2a reassignació juny dates pendents 10.00–13.00h
Matrícula 3a reassignació juny dates pendents 10.00–13.00h
Matricula 4a reassignació juny i assignats convocatòria de setembre dates pendents 10.00–13.00h
Matricula 1a reassignació setembre dates pendents 10.00–13.00h
Matricula assignats preinscripció octubre dates pendents 10.00–13.00h

 

El procés de matrícula consta de dues parts:

Matrícula online
Tots els alumnes admesos rebran un correu electrònic amb les instruccions per poder fer la matrícula al programa Codex. És important llegir atentament les instruccions i seguir tots els passos tenint molta cura a l’hora d’omplir les dades personals i les assignatures escollides. Un cop finalitzada, cal imprimir el formulari de matrícula juntament amb el document SEPA.

Presentació de documents a secretaria acadèmica
Per finalitzar el procés de matrícula és imprescindible presentar a la Secretaria Acadèmica el formulari de matrícula signat per l’alumne juntament amb la documentació requerida i el pagament del primer termini de la matrícula.

Preus i terminis de pagament 

1. Imports de la matrícula (curs 18–19)*

 • El preu del crèdit és de 107,27€
 • 60 crèdits matriculats amb un cost per crèdit de 107,27€: 6436,20 €
 • Gestió expedient acadèmic: 69,80 €
 • Servei de suport de gestió acadèmica: 160,00 €
 • Assegurança escolar 1,12 € o 9 € per als majors de 28 anys: 1,12 €
 • Preu total de la matrícula: 6.667,12 €

2. Condicions

La forma de cobrament habitual serà la domiciliació bancària, llevat del primer termini dels alumnes de nou accés, que es realitzarà a través d’una carta de pagament amb codi de barres.

En el moment de la matrícula es farà el primer pagament.

La matrícula no és vàlida fins la totalitat del seu pagament. Si el pagament es fa en tres terminis, l’obligació estarà totalment satisfeta quan s’hagin efectuat tots

3. Terminis

El pagament de la matrícula es podrà fer en un o tres terminis.

 • En un únic termini, en el moment de la matrícula.
 • En tres terminis:
  • El 50% de l’import dels crèdits matriculats, més les taxes de gestió de l’expedient, el servei de suport de gestió acadèmica i l’assegurança escolar, en el moment de la matrícula.
  • El 25% de l’import total es carregarà al compte bancari abans del 30 de novembre de 2017.
  • El 25% restant es carregarà al compte bancari abans del 31 de gener del 2018.

4. Devolucions

L’estudiant únicament tindrà dret a la devolució del preu dels crèdits en els supòsits següents:

 • Si, per causes que no li són imputables, no es realitza l’activitat o no es presta el servei.
 • Si justifica degudament malaltia greu, accident o qualsevol altra circumstància excepcional.
 • Si, durant el procés de reassignació, l’Oficina d’Orientació per a l’Accés a la Universitat li adjudica una plaça en uns altres estudis. En aquest cas, no es retornarà l’import corresponent a la documentació de matrícula.

En cap cas es retornaran les taxes per a la gestió de l’expedient acadèmic, el servei de suport de gestió acadèmica, l’assegurança escolar i les despeses ocasionades per gestions bancàries.

RESOLUCIÓ, per la qual s’aproven els preus públics dels estudis de grau en Arts i Disseny i formació no reglada de l’Escola Massana i de la formació no reglada de l’Escola d’Art La Industrial i l’Escola de Mitjans Audiovisuals de Barcelona (EMAV).

DECRET 88/2017, de 4 de juliol, pel qual es fixen els preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya i a la Universitat Oberta de Catalunya per al curs 2017–2018.

Règim d’estudis

Els estudiants poden cursar els estudis oficials a la UAB en règim de dedicació a temps complet o en règim de dedicació a temps parcial**.

Règim de dedicació a temps complet
Als estudis de grau, els estudiants en règim de dedicació a temps complet tenen l’obligació de matricular-se d’un mínim de 42 crèdits per any acadèmic, llevat dels estudiants de nou accés que s’incorporin al primer curs, que s’han de matricular dels 60 crèdits que configuren aquest primer curs. En cas que un estudiant es trobi en situació d’acabar els estudis amb menys de 42 crèdits, s’ha de matricular del total de crèdits que li manquen.

Règim de dedicació a temps parcial
Als estudis de grau, els estudiants en règim de dedicació a temps parcial tenen l’obligació de matricular-se d’un mínim de 24 crèdits, llevat dels estudiants de nou accés que s’incorporin al primer curs, que s’han de matricular d’un mínim de 30 crèdits. En cas que un estudiant es trobi en situació d’acabar els estudis amb menys de 24 crèdits, s’ha de matricular del total de crèdits que li manquin.

** Segons la Normativa sobre Règim de Permanència als Estudis Oficials de Grau i de Màster de la Universitat Autònoma de Barcelona. Aprovat en la sessió plenària del Consell Social de la UAB del dia 20 de juny de 2011 (Acord 18/2011).

Reconeixement d’un màxim de 12 crèdits de l’optativitat de l’itinerari a cursar acreditant experiència professional*

 • Per tramitar la sol·licitud de reconeixement és necessari, primer, que la persona interessada hagi estat admesa al centre.
 • El reconeixement de 12 crèdits per experiència laboral es farà mitjançant una sol·licitud a secretaria dins les dates establertes al calendari. L’interessat haurà d’especificar les assignatures considerades susceptibles de ser reconegudes, de les quals l’estudiant quedarà eximit de cursar. Haurà d’aportar la següent documentació:
  • L’acreditació de l’empresa o empreses que descrigui les feines desenvolupades.
  • La certificació de la vida laboral.
  • Una memòria justificativa en la que quedin exposades les competències assolides mitjançant l’activitat laboral.
 • Tant bon punt s’hagin recollit totes les sol·licituds el centre establirà les dates de les entrevistes i les anunciarà al web.

Segons la Normativa de transferència i de reconeixement de crèdits aprovada pel Consell de Govern del 26 de gener de 2011 i que modifica la Normativa de transferència i de reconeixement de crèdits, aprovada per la Comissió d’Assumptes Acadèmics de l’UAB el 15 de juliol de 2008 i modificada el 28 de juliol de 2009 i el 30 de setembre de 2010