CONVOCATÒRIA D’ART PÚBLIC A LES FAÇANES DE LES CASES DEL POBLE DE PERAMOLA (Alt Urgell, Lleida)
TOT L’ENTORN ÉS POESIA

TOT L’ENTORN ÉS POESIA
CONVOCATÒRIA D’ART PÚBLIC A LES FAÇANES DE LES CASES DEL POBLE DE PERAMOLA (Alt Urgell, Lleida)

Curs 2023–24 

A QUI VA DIRIGIDA

L’Escola Massana, en col·laboració amb l’Ajuntament de Peramola obre una convocatòria adreçada a l’alumnat de Cicles Formatius de Grau Superior i del Grau en Arts i Disseny per a la realització de 5 intervencions artístiques de caràcter permanent, que es desenvoluparan a les façanes del poble de Peramola.  

L’objectiu és establir vincles entre l’alumnat de l’Escola Massana, el poble i les persones que l’habiten, mitjançant un conjunt d’intervencions, que connectin l’art i la poesia contemporània amb llocs no habituats a aquests llenguatges. 

CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ

• Les propostes presentades han de ser el resultat d’interpretar un poema contemporani (vegeu  l’annex 1, amb la selecció de poemes). Les intervencions artístiques acompanyaran el text del poema, present al context.

• Les sol·licituds es poden presentar a títol individual o per equips d’un màxim de dues persones.

• Les persones sol·licitants poden presentar més d’una proposta.

• Les propostes seleccionades seran subvencionades amb un màxim de 500€ c/u en concepte de producció.

• Les persones seleccionades hauran de comprometre’s a produir i presentar el resultat final en el calendari establert.

• L’Escola Massana nomenarà una comissió d’acompanyament a les persones seleccionades durant el procés de treball i d’instal·lació de les obres artístiques, que farà també d’interlocutora amb els responsables del programa i del municipi.

• L’Ajuntament de Peramola es responsabilitza de les despeses corresponents:

• Transport dels creadors/es per a les visites que es realitzin al municipi.

• Transport de material.

• Dietes i allotjament de les persones seleccionades durant els dies de muntatge.

• Infraestructura tècnica i humana: bastides, escales, grues, personal de suport etc.

• Els i les autores de les obres cedeixen a l’Ajuntament de Peramola els drets d’exhibició, reproducció i comunicació pública. Així mateix, l’ajuntament podrà reproduir les obres gràficament per a les tasques de difusió i promoció i es compromet, en tot moment, a reconèixer la seva autoria i esmentar el nom dels autors i les autores i de l’Escola Massana.

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR

• Dades personals: nom complet, data i lloc de naixement, DNI, contacte e-mail, contacte telefònic, i estudis i curs que s’està fent actualment.

• Descripció de la proposta que inclogui: 

  1. Un text explicatiu: poema seleccionat,  concepte, intenció i adequació al context (màxim 600 paraules).
  2. Dibuixos o esbossos explicatius i detall de la metodologia de treball.
  3. Llistat dels materials a emprar i necessitats tècniques pel muntatge que s’adeqüin a l’espai exterior.
  4. Desglossament del pressupost designat a la producció d’una sola intervenció (màxim 500 €).


CALENDARI

SESSIÓ INFORMATIVA

Dijous 8 de febrer a les 13:00 h a la Sala d’Actes.

TERMINI I PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

Cal presentar la sol·licitud en un únic document en PDF a seminaris.arts@escolamassana.cat

El termini de recepció per a totes les sol·licituds és dilluns 26 de febrer de 2024 a les 11:00h.

Un cop enviada la sol·licitud en PDF, s’ofereix la possibilitat de presentar la documentació impresa o tots aquells materials es considerin necessaris, si la persona sol·licitant ho requereix, el mateix dilluns 26 de febrer, a l’oficina d’Acció Cultural de l’Escola Massana de 9:00 h a 11.00h.

SELECCIÓ

El procés de selecció́ és a càrrec d’una comissió formada per 2 docents de l’Escola Massana, la cap d’Acció Cultural, el Sr. Xema Vidal, representant de l’Associació d’Amics de la Massana i el Sr. Ramon Besora, representant del programa “Peramola, tot l’entorn és poesia”. 

Es comunicarà la resolució de la convocatòria per correu electrònic a les persones sol·licitants.

CRITERIS BÀSICS DE VALORACIÓ 

• La coherència artística, qualitat i solidesa de la proposta. 

• La presentació de tots els documents i materials que demana la convocatòria, en el format i dates sol·licitades. 

• Que la documentació presentada faciliti el treball de la comissió d’avaluació, per la seva claredat i proposicions.

• L’adequació del projecte que es presenta a les condicions específiques de la convocatòria.

RESOLUCIÓ

El divendres 1 de març es comunicarà la resolució de la convocatòria per correu electrònic a les persones sol·licitants.

PRIMERA VISITA AL POBLE DE PERAMOLA

El dimarts 5 de març es realitzarà una visita al poble de Peramola amb les persones participants seleccionades. Les despeses de transport són a càrrec de l’Ajuntament de Peramola. 

PRESENTACIÓ DEL PROCÉS DE TREBALL DE TOTES LES PROPOSTES

Data per determinar.

MUNTATGE I PRESENTACIÓ DE LES INTERVENCIONS A LES FAÇANES

  • 16, 17, 18 i 19  d’abril.
  • Presentació: 20 d’abril.

PRESENTACIÓ A L’ESCOLA MASSANA DELS RESULTATS FINALS

Data per determinar.

Poemes seleccionats per elaborar les seleccions artístiques a les façanes.