Tècniques pictòriques: l’ús dels materials i procediments

El curs consisteix en una introducció a l’ús de procediments pictòrics, secs, aquosos i grassos, dirigit a alumnes de nivell d’iniciació i mig, amb el propòsit de proporcionar els coneixements necessaris per a la correcta utilització. L’aprenentatge s’ampliarà mitjançant l’aportació de la documentació relativa a cada procediment per poder entendre i utilitzar de la manera més adequada les principals tècniques i les seves possibilitats expressives dins de la línia d’experimentació pictòrica. Està centrat en aportar als alumnes els coneixements necessaris per a l’execució de l’obra original de l’artista plàstic en totes les seves possibles variants: instrumentals, materials, les seves possibilitats reals d’execució i la resolució dels problemes tècnics que puguin sorgir al llarg del procés creatiu de l’obra.

Programa del curs

1. Objectius

Introduir i comprendre les característiques dels materials i de les diferents tècniques, per aplicar-les adequadament en el procés d’elaboració d’una obra personal.

Desenvolupar capacitats d’expressió i habilitats tècniques en el tractament dels materials i en l’aplicació dels procediments relacionats. Dotar l’alumne dels conceptes bàsics a nivell teòric i pràctic relacionats amb els principals materials, procediments i tècniques pictòriques per fomentar un llenguatge personal en relació a les possibilitats expressives que es descobreixen de l’experimentació pictòrica.

Estimular l’anàlisi crítica de la pròpia feina i de l’obra dels companys de el curs.

2. Continguts

2.1 Materials

 • Suports: Estudi dels suports com el paper, la fusta, les teles, etc.
 • Pigments: Classificació, origen i comportament dels pigments.
 • Aglutinants: L’aglutinant, que determina el procediment.
 • Diluents: Els diluents, que estan en funció de l’aglutinant.
 • Utillatge: Utillatge més adient per a cada procediment.

2.2 Procediments

 • Mètodes i tècnica d’aplicació de procediments secs: carbons, grafits, pastels, i suports relacionats.
 • Mètodes i tècnica d’aplicació de procediments aquoses: tintes, aquarel·la (temple de goma) acrílics, pigments, aglutinants i dissolvents, i suports relacionats.
 • Mètodes i tècnica d’aplicació de procediments gras: oli, resines i vernissos, pigments, aglutinants i dissolvents, i suports relacionats.
 • Introducció als diferents segments del curs.

3. Metodologia

Els diferents segments del curs començaran amb una introducció teòrica de cadascun dels temes a tractar, incloent-hi l’establiment dels seus contexts en la historia de l’art, mitjançant la documentació aportada.

A continuació, la part principal de cada segment consistirà en la realització dels exercicis pràctics, on es farà èmfasi en el diàleg entre tots els participants, i es posarà especial atenció en el procés d’aprenentatge dels alumnes, mitjançant la supervisió constant i individualitzada del treball a classe dins d’un marc d’experimentació amb els diferents materials i tècniques.

Per acabar, es farà una discussió final, amb l’anàlisi i la revisió participativa dels treballs realitzats, que serviran per a articular adequadament la integració entre els conceptes teòrics bàsics i els exercicis pràctics.

4. Criteris d’avaluació

L’avaluació es farà de manera continuada i progressiva mitjançant el seguiment personalitzat del treball en classe, que haurà d’incloure la realització d’una obra final al llarg de les darreres sessions de taller. Aquesta obra final servirà per a avaluar tant les capacitats d’expressió i habilitats tècniques adquirides com el grau d’assimilació de continguts.

Addicionalment, es valorarà el nivell de participació en les discussions dels continguts teòrics i dels treballs desenvolupats durant el curs.

Només s’avaluarà l’alumne amb un 80% d’assistència com a mínim.

Bibliografia

 • CODINA, R., Procediments pictòrics. Experimentació amb el material. Universitat de Barcelona, Barcelona, 2000.
 • DOERNER, M., Los materiales de pintura y su empleo en el arte. Reverte SA, Barcelona, 1965.
 • MAYER, R., Materiales y técnica del arte. Hermann Blume, Madrid, 1985.
 • PEDROLA, A., Materials, procediments i tècniques pictòriques. Ariel, Barcelona, 1998.
Docent

Olga Muñoz Blasco
Web
Facebook
Instagram

Número d'hores
60h
Dates
7.10.21–3.2.22
Dies
Dijous
Horari
16:30h–20:30h
Nivell
Iniciació–mig
Idioma en el que s’imparteix el curs
català, castellà
Condicions d'accés

Persones interessades en el tema, que vulguin introduir-se o perfeccionar els diversos suports i tècniques pictòriques.

Màxim d'alumnes
15
Preu
466€ +9€ assegurança + 100€ d’inscripció
TOTAL 575€