Taller Blanc

*El TALLER BLANC és un dispositiu de treball portàtil, amb eines, a disposició dels alumnes de l’escola amb la capacitat de convertir en taller temporal, qualsevol lloc dins de l’escola, per desenvolupar un projecte concret.

Qué fer si volem fer servir el taller blanc? 

1_Enviar un correu als responsables del taller, actualment son els professors María Jiménez i Enric Farrés.  
maria.jimenez@escolamassana.cat 
enric.farres@escolamassana.cat 

2_ Quedar amb els responsables del taller per explicar el projecte. Trobarem junts l’espai adequat per desenvolupar el projecte i parlarem de les necessitats tècniques i materials. 

3_Qualsevol espai es susceptible de ser utilitzat sota la supervisió del responsable de taller, que haurà de coordinar-se amb altres usos de l’espai comú de l’escola.

4_L’espai es cedeix durant 15 dies. Transcurreguts aquests dies es farà una trobada amb el responsable del taller per tal de donar per acabada la utilització del taller o ampliar-ho 15 dies més. Aquest procediment es repetirà indefinidament.

5_A l’espai utilitzat hi haurà una cartel·la on figurarà la següent informació: 

TALLER BLANC 
NOM ALUMNA: 
PLA D’ESTUDIS: 
CURS: 
ASSIGNATURA: 
PROFESSORS: 
CONTACTE ALUMNA: 
CONTACTE RESPONSABLE TALLER BLANC: 
DURADA DE L’ESPAI DE TREBALL:

6_Per tal de tenir cura dels espais comuns de l’escola es documentarà l’espai abans i després de ser utilitzat per tal de comprovar que aquest està en les mateixes condicions que a l’inici. Les eines i materials per tal de tornar l’espai a les seves condicions inicials serán aportades per part del taller blanc.