CONVOCATÒRIA DE WORKSHOP + PRÀCTIQUES EXTRA CURRICULARS REMUNERADES D’ESTIU AL MACBA DIRIGIDA A ALUMNI

Curs 2022 – 2023

CONVOCATÒRIA

 

El MACBA ha ofert a l’Escola Massana una col·laboració per la qual es crea aquesta convocatòria, dirigida a ex alumnes de Cicles Formatius, del Grau Universitari en Arts i Disseny i del Postgrau en Arts aplicades contemporànies de l’Escola Massana.

Es tracta d’una col·laboració que s’ha d’acabar concretant en un contracte de pràctiques extra curriculars remunerades [1] i que tindrà dues fases:

1a fase – Un workshop per confeccionar braç a braç amb l’artista brasilera Laura Lima algunes de les peces de la seva instal·lació mòbil Balé Literal. (El taller o workshop tindrà lloc del 17 d’abril al 5 de maig). 

2a fase – La fase de fer funcionar la citada instal·lació mòbil, Balé Literal, durant la seva exposició al Macba (del 17 de maig al 24 de setembre). Aquesta 2a fase tindrà una setmana prèvia d’assajos (del 8 al 17 de maig) 

[1] Caldrà trobar i consensuar la fórmula perquè la contractació pugui ser de pràctiques extra curriculars remunerades. Més informació al punt Condicions de l’estada

La col·laboració, per tant tindrà lloc entre el 17 d’abril i el 24 de setembre de 2023. 

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR

Les persones interessades heu de presentar la següent informació:

- Dades personals: nom complet, data i lloc de naixement, DNI, contacte e-mail i contacte telefònic, web personal si se’n té.

- Una carta de motivació (màxim de 250 paraules) explicant perquè us agradaria participar en aquest workshop + període de pràcgtiques al MACBA

- Un currículum amb la vostra experiència laboral (màxim dues pàgines) 

TERMINI I PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

La sol·licitud es pot enviar en un únic document en PDF a: comunicacio@escolamassana.cat

El termini de recepció finalitza el dilluns 13 de març de 2023 inclòs.

SELECCIÓ

El procés de selecció és a càrrec d’una comissió formada per tres persones vinculades a l’Escola Massana (una vinculada al grau, una vinculada al postgrau i una vinculada a l’equip directiu; i una persona més vinculada al MACBA). La resolució de la convocatòria es comunicarà̀ per correu electrònic a les candidates. 

CRITERIS BÀSICS DE VALORACIÓ

- La presentació de tots els documents que demana la convocatòria, en el format i dates sol·licitades.

- Que la documentació presentada faciliti el treball de la comissió de valoració, per la seva claredat i proposicions.

La comissió es reserva el dret de deixar desertes algunes de les places de la convocatòria. 

CONDICIONS DE L’ESTADA

Les ersones seleccionades hauran de presentar (amb caràcter d’urgència) la següent documentació:

  • Fotocopia DNI
  • Número de la Seguretat Social
  • Número de compte bancari
  • CV actualitzat
  • Foto carnet
  • Certificat Titularitat Bancària
  • CERTIFICAT AGÈNCIA TRIBUTARIA
  • CERTIFICAT SEGURETAT SOCIAL 

Les persones seleccionades adquiriran un compromís de base contractual amb el MACBA tant per la 1a fase (taller o workshop) com per a la 2a fase, que és la que haurà de tenir consideració de pràctiques remunerades. La fórmula final per a poder fer aquest contracte de pràctiques extra curriculars remunerades s’informarà a les persones sol·licitants tant bon punt lliurin la seva sol·licitud.

ACCEPTACIÓ DE LES BASES

La participació en aquesta convocatòria comporta l’acceptació de les seves bases i de la resolució del jurat, així com dels canvis que, a conseqüència de factors aliens a l’Escola Massana es puguin produir durant la residència.