Preguntes freqüents sobre l’accés al batxillerat de l’Escola Massana

1. Quins Són els criteris de prioritat per accedir al Batxillerat de l’Escola Massana?

L’Escola Massana és un centre públic que pertany a l’Ajuntament de Barcelona. Per tant, els procediments i criteris de prioritat per accedir-hi són els que determina el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya per a tots els centres sufragats amb fons públics. Podeu consultar aquests criteris aquí.

Germans/es escolaritzats al centre o que hi treballi el pare/mare o tutor/a legal  40 punts
Empadronament (no acumulables)Alumne/a empadronat al municipi de Barcelona  30 punts
Pare/mare, tutor/a o guardador de fet, treballant al municipi de Barcelona  20 punts
Pare, mare, tutor o tutora legals, beneficiari de l’ajut de la renda mínima d’inserció o de la la renda garantida de ciutadania 10 punts 
Discapacitat (igual o superior al 33%) de l’alumne/a, el pare/mare, tutor/a, o germà/ana 10 punts 
Expedient acadèmic del cursos acabats d’ESO (generalment, fins a 3r, si fa la preinscripció mentre es cursa 4t curs) Entre 5 i 10 punts, segons la nota de l’expedient

DESEMPAT:

Només en cas d’empat de puntuació, es té en compte formar part de família nombrosa o monoparental

(+ 15 punts)

PUNTUACIÓ DE TALL DELS DARRERS CURSOS:

En els processos de preinscripció dels darrers anys, l’últim alumne admès tenia la puntuació següent:

- 2018/19: 37,30 punts

- 2019/20: 37.10 punts

- 2020/21: 37,37 punts

EXEMPLESPuntsTotal
Estudiant 1 Viu al municipi de Barcelona 3037,37
Mitjana d’ESO: 7,37 7,37
Estudiant 2 No viu al municipi de Barcelona 036,29
La seva mare treballa a Barcelona 20
Té un germà amb una disminució superior al 33% 10
Nota mitjana d’ESO: 6,29 6,29
Estudiant 3 No viu al municipi de Barcelona 08,10
Nota mitjana d’ESO: 8,10 8,10

2. Hi ha cap examen o prova d’entrada per accedir al Batxillerat de La Massana?

No. L’accés al batxillerat de La Massana segueix els mateixos criteris de prioritat que els de qualsevol altre centre públic o concertat, sense cap altre requisit addicional.

3. Quin és el preu del Batxillerat de La Massana?

L’Escola Massana és un centre públic que pertany a l’Ajuntament de Barcelona, en conseqüència, el batxillerat és gratuït. A començaments de curs s’abona una quantitat única, en concepte d’assegurança i de material. Aquesta quantitat és aprovada, cada curs, pel Consell de Centre. Aquest curs ha estat de 154€.

4. On i quan s’ha de fer la preinscripció i la matrícula al Batxillerat de l’Escola Massana?

El calendari de preinscripció i matrícula el fixa el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. El trobareu en aquest mateix web.

La sol·licitud s’ha de presentar al registre electrònic de la Generalitat mitjançant el formulari electrònic disponible al web del Departament d’Educació.

Per poder utilitzar el formulari, el tutor/a legal o l’alumne/a (major d’edat o que fa els 18 anys durant aquest any) s’ha d’identificar mitjançant el servei d’identificació IdCat Mòbil (o altres certificats digitals) i el número d’identificació de l’alumne/a.

El tràmit de presentació de la sol·licitud electrònica s’acaba amb l’enviament del formulari i no s’ha de presentar cap còpia al centre. Tampoc cal presentar cap documentació identificativa de la persona sol·licitant.

Les persones que no puguin utilitzar la sol·licitud electrònica esmentada, poden utilitzar el formulari en suport informàtic disponible al web del Departament d’Educació. En aquest cas, cal enviar les dades amb aquesta eina dins el termini previst. A continuació, cal imprimir i signar el comprovant de sol·licitud i, acompanyat de la documentació acreditativa corresponent, presentar-lo al centre dins el termini establert per a la documentació.

En tot cas, per a la preinscripció a aquests ensenyaments, no s’accepten sol·licituds presentades únicament en paper.

 

5. Quina documentació s’ha d’aportar per fer la preinscripció i matrícula al batxillerat de l’Escola Massana?

Si presenteu la sol·licitud al registre electrònic de la Generalitat mitjançant el formulari disponible al web del Departament d’Educació no cal presentar cap còpia al centre ni cap documentació identificativa de la persona sol·licitant.

Només en el cas de les persones que no puguin utilitzar el sistema de sol·licitud electrònica, caldrà utilitzar el formulari en suport informàtic disponible al web del Departament d’Educació. En aquest cas, cal enviar les dades amb aquesta eina dins del termini previst. A continuació, cal imprimir i signar el resguard de la sol·licitud i, acompanyat de la documentació acreditativa corresponent, presentar-lo al centre triat en primera opció dins del termini establert per presentar la documentació.

5.1 Documentació identificativa que cal presentar, només en el cas que no es pugui utilitzar el sistema de sol·licitud electrònica:

  • La impressió del resguard de la sol·licitud de preinscripció que haureu fet prèviament per Internet.
  • Original i fotocòpia de DNI, NIE o passaport (si es tracta d’estrangers comunitaris, el document d’identitat del país d’origen).
  • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
  • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet) o, si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen.

5.2 Documentació acreditativa dels criteris de prioritat (només en els casos que no es pugui presentar la sol·licitud electrònica o no es pugui validar telemàticament aquesta informació):

Si s’al·lega proximitat al domicili Si el domicili és el del DNI o targeta de residència, aquest document és suficient.
Quan el domicili habitual que s’al·lega no coincideix amb el del DNI, amb el de la targeta de residència on consta el NIE o es tracta de persones estrangeres sense NIE, cal presentar el certificat o volant municipal de convivència de l’alumne/a, on ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant.
Quan, per aquest criteri, es considera el domicili del lloc de treball, cal presentar la còpia del contracte laboral o d’un certificat emès a aquest efecte per l’empresa. En el cas de treballadors en el règim d’autònoms es té en compte el domicili acreditat a l’Agència Tributària i s’acredita amb una còpia del formulari de la declaració censal d’alta, modificació i baixa en el cens d’obligats tributaris (model 036 i 037)
Si s’al·lega percepció de la renda mínima d’inserció o renda garantida de ciutadania Acreditació de ser-ne beneficiari o beneficiària.
Si s’al·lega discapacitat igual o superior al 33% de l’alumne/a, el pare/mare, tutor/a, o un germà/ana Original i fotocòpia del certificat de discapacitat, emès pel Departament de  Treball, Afers Socials i Famílies o organismes competents d’altres comunitats autònomes. Si és el cas, el document acreditatiu de ser beneficiari d’una pensió d’incapacitat permanent de grau total o de gran invalidesa i els de les classes passives que tenen reconeguda una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat.
Expedient acadèmic Certificat de la qualificació mitjana dels cursos ja avaluats definitivament. Els alumnes procedents d’estudis estrangers han de presentar la credencial d’homologació amb la qualificació; si no hi consta o bé no s’ha resolt encara l’homologació, poden demanar el càlcul de la qualificació mitjana al Departament d’Educació; si no es demana o no es pot calcular dins el termini, es considera com un 5.

 

Informació acadèmica
info.batxillerat@escolamassana.cat

Coordinador de batxillerat
Santi Tomàs Justribó