NOTIFICACIÓ RESOLUCIÓ DE CONCURS

Havent licitat, mitjançant procediment negociat sense publicitat, el contracte del servei de manteniment de xarxes, wifi, maquinari i programari de l’Escola Massana, més provisió de material de reposició i ampliació de la xarxa, maquinari i perifèrics, l’òrgan de contractació de l’Escola Massana ha resolt adjudicar aquest contracte a l’empresa que ha presentat l’oferta econòmicament més avantatjosa, que és SyA AD IT Services, S.L., amb NIF B66375197, per un import de 10.062,00€ € (abans d’IVA) per al manteniment i 3.500,00€ (abans d’IVA) per al material de reposició.

Barcelona, 19 de gener de 2016