Metall

Taller per a la realització de treballs amb metalls preferentment fèrrics.
Tècniques de manufactura en fred i en calent mitjançant la forja. Tallar, doblegar, corbar, unir, polir, foradar…

Equipament
Eines de soldar: TIG, MIG, arc voltaic.
Eines de tall: amoladores, cisalles, serra de cinta.
Fornal, corbadora, trepants, polidores, etc.

Prescripcions
El taller no disposa d’equipament personal de protecció.
Els materials els ha d’adquirir l’alumne.
Només podrà fer-se ús del taller, en presència d’un responsable.
La tecnologia complexa dels metalls requereix l’adquisició de destreses bàsiques en l’ús de la maquinària i de les tècniques específiques de manipulació. Depenent del projecte, caldrà prèviament a la realització del treball, procurar i requerir l’aprenentatge i solvència necessària en els mitjans.
Cal un ferm compromís d’ordre, neteja, i l’observança estricta de les normes de seguretat.

El taller expressa la seva voluntat d’atendre amb especial atenció aquells processos de factualització que restin impulsats per la força poètica del pensament de l’art i pel sentit plàstic de la forma.