Fusta i pedra

Taller de tècniques específiques de talla de pedra i fusta. Procediments escultòrics.
Es poden treballar fustes toves, semi toves, semi dures i dures.
Per la seva naturalesa i duresa es realitzaran treballs amb alabastre o amb pedres de més densitat com  calcàries i marbre.
Tècniques manuals amb progressiva introducció de la tecnologia elèctrica que ofereix el taller.

Equipament

10 sortides d’aire amb els seus corresponents martells pneumàtics.
Cortina d’aigua individual per tallar pedra amb discs diamantats.
Sistema de captació de pols individualitzat.
Moles, radials, polidores, freses, trepans, etc

Observacions

El taller no disposa d’equipament personal de protecció. Els materials els ha d’adquirir l’alumne.
Només podrà fer-se ús del taller, en presència d’un responsable.
La tecnologia complexa dels materials requereix l’adquisició de destreses bàsiques en l’ús de la maquinària i de les tècniques específiques de manipulació. Depenent del projecte, caldrà prèviament a la realització del treball, procurar i requerir l’aprenentatge i solvència necessària en els mitjans.
Cal un ferm compromís d’ordre, neteja, i l’observança estricta de les normes de seguretat.

El taller expressa la seva voluntat d’atendre amb especial atenció aquells processos de factualització que restin impulsats per la força poètica del pensament de l’art i pel sentit plàstic de la forma.