Batxillerat

El Batxillerat és una etapa postobligatòria que forma part de l’Educació Secundària i consta d’un cicle de dos cursos acadèmics. Té com a finalitat la formació integral i bàsica dels alumnes, així com la seva orientació i preparació, homologable en l’entorn europeu, per a l’ensenyament universitari, per als estudis de formació professional específica de grau superior i per a la vida activa.

El batxillerat de la Massana se singularitza perquè s’arrela en la tradició de la nostra Escola, que aspira, d’una banda, a oferir una sòlida formació integral que ajudi l’alumnat a madurar intel·lectualment i a desenvolupar les eines per comprendre la realitat d’una manera lúcida i crítica. De l’altra, tot valorant la importància de la teoria i de la pràctica, pretén trencar la dicotomia entre l’una i l’altra i parteix del propòsit de «pensar fent» i «fer pensant».

Així doncs, el Batxillerat de la Massana s’organitza a partir d’un tronc de matèries comunes i de modalitat, que cursa tot l’alumnat, i un conjunt d’assignatures específiques de tipus pràctic relacionades amb els tallers d’oficis que defineixen la singularitat de l’Escola.

L’Escola Massana no és només un centre de Batxillerat: s’hi pot estudiar també vuit Cicles Superiors d’Ensenyaments Professionals d’Arts Plàstiques i Disseny, un Grau Universitari en Arts i Disseny, un Postgrau en Arts Aplicades Contemporànies i nombrosos cursos de formació no reglada agrupats sota el nom de Massana Permanent. Això fa possible que compti amb un gran nombre de tallers i amb professionals de les diverses arts aplicades i del disseny. D’aquesta manera, els nostres estudiants tenen la possibilitat de integrar-se, de la mà dels millors especialistes, en tallers d’art, oficis i disseny que permeten una forta connexió amb la pràctica creativa.

D’altra banda, la convivència amb els altres plans d’estudi també permet al nostre alumnat de batxillerat compartir les iniciatives, idees i projectes dels altres estudiants i de tot el professorat del centre, orientant-los i estimulant-los de cara al futur.

    Coordinador de Batxillerat
    Santi Tomàs Justribó