Art i acció social. Art, activisme i estètiques contemporànies

En aquest curs s’aborden els aspectes i les aplicacions socials de l’art. El curs es divideix en dues parts: en la primera s’analitzen, a nivell teòric, les diferents propostes de les intervencions socials en l’art contemporani i s’estudien les bases teòriques del pensament terapèutic subjacents a aquestes propostes. Es treballa també a nivell antropològic i sociològic el concepte d’«acció social», així com els aspectes ètics i estètics de les intervencions artístiques en aquest àmbit.

Després, en la segona part, es passa a la part pràctica, en la que els participants dissenyen i realitzen, en petits grups o individualment, les seves pròpies intervencions socials que es supervisen a classe.

Programa del curs

1. Objectius

Els objectius del curs consisteixen en familiaritzar als participants amb les diferents  aplicacions de l’art a l’àmbit social, polític i terapèutic i també amb algunes propostes més importants de l’art contemporani en aquestes àrees. Tanmateix es tracta de transferir els continguts teòrics a la part pràctica, sempre amb les supervisions necessàries a classe. 

2. Continguts

Teoria:

 1. Introducció: El concepte d’ “acció social”. Estudi antropològic i sociològic.

 2. Intervencions socials.
  Les intervencions socials i el pensament terapèutic en l’art contemporani
  L’art polític.       
  Les arts y els feminismes.
  Intervencions socials i artteràpia.
  Aspectes ètics de les intervencions i accions.
  Aspectes estètics: l’estetització de la comunicació i l’art relacional.
  L’art etnogràfic- l’etnografia des de l’art.
  Tècniques etnogràfiques.

Pràctica:

Elaboració (en quin àmbit? amb quin col·lectiu? amb quina tècnica/materials? quan? amb quina duració? etc.)  i realització de les accions/intervencions dels estudiants.
Supervisió i documentació de les mateixes.
Relació dels conceptes teòrics amb la pràctica/realització plàstica.

3. Metodologia

El curs es divideix en una part teòrica i una altra pràctica. En la primera es treballen els conceptes mencionats amb l’ajuda dels textos més rellevants. També s’estudien les diferents propostes d’artistes contemporanis i d’altres relacionades amb el treball en artteràpia a través del material didàctic. Es facilita i es comenta la bibliografia corresponent.

En la part pràctica, els alumnes elaboren les seves propostes individualment o en petits grups. Després s’aborda la realització de les propostes. Totes dues parts, sempre seran supervisades per la professora del curs. Al final, es tracta d’incorporar dins de la realització plàstica, les propostes dels temes elaborats en la part teòrica.

4. Criteri d’Avaluació

Assistència i participació. I l’elaboració d’un projecte d’intervenció social amb l’art o  d’un treball relacionat amb la temàtica del curs.

Només s’avaluarà l’alumne amb un 80% d’assistència com a mínim i que hagi fet de manera  satisfactòria totes tasques esmentades més amunt

Bibliografia

 • MARXEN, E. Diálogos entre arte y terapia. Desde el “arte psicótico” al desarrollo de la arteterapia y sus aplicaciones. Gedisa. Barcelona, 2011.
 • WODIZCKO, K., Critical Vehicles. Writings, Projects, Interviews. MIT Press, Cambridge y Londres, 1999.
 • FELDMANN, H.P. y HEILMANN, K., Frauen im Gefängis, Verlag Walther König, Colonia, 2005.
 • FERRARI, L. & SCHINDEL, M., Alfabeto enfurecido, Museo Reina Sofía, Madrid,2009.
 • BORJA, M. Y ENGUITA, N. (eds), Lygia Clark. Fundació Antoni Tàpies, Barcelona, 1998.
 • LONGONI, A. Y MESTMAN, M., Del Di Tella a “Tucumán Arde”. El Cielo por Asaltos, Buenos Aires, 2000.
 • BRUZZONE, G. (comp), El Siluetazo, Adriana Hidalgo ed., Córdoba, 2008.
 • BENJAMIN, W., Tentativas sobre Brecht, Taurus, Madrid, 1975.
 • BENJAMIN, W., La obra de arte en la era de su reproducibilidad técnica, Itaca, México, 1991.
 • BUCK-MORSS, S., Walter Benjamin, escritor revolucionario. Interzona Editora, Buenos Aires, 2005.
 • BRECHT, B., Escritos sobre teatro, Alba, Barcelona, 1963.
 • FOUCAULT, M., Fearless Speech, Semiotext(e), Nueva York, 2001.
 • BOURDIEU, P., Las reglas del arte. Génesis y estructura del campo literario, Anagrama, Bcn, 2002.
 • BOURDIEU, P., El sentido práctico, Siglo XXI, Madrid, 2008.
 • BOURDIEU, P y HAACKE, H., Libre-échange, Seuil/Les presses du réel, París/Dijon, 1994.
 • GOFFMAN, E., La representación de la persona en la vida cotidiana, Amorrortu, Buenos Aires, 2006.
 • HABERMAS, J., La teoría de la acción comunicativa, Taurus, Buenos Aires, 1987.
 • SZTOMPKA, P., La sociología del cambio social, Alianza, Madrid, 1995. 
 • NEGRI, T. & GUATTARI, F., Las verdades nómadas, Iralka, Irun, 1996.
 • GEERTZ, C., CLIFFORD, J. y otros, El surgimiento de la antropología posmoderna. Edición a cargo de Carlos Reynoso, Gedisa, Barcelona, 2003.
 • TAUSSIG, M., The Nervous System. Routledge, Londres y Nueva York, 1992.
 • FOSTER, H.,  “The Artist as Ethnographer?” en Marcus, E. y Myers, F. (eds.) The Traffic in Culture. Refiguring Art and Anthropology, University of California Press, Berkeley, 1995.
 • TAYLOR, S.J. y BOGDAN, R., Introducción a los métodos cualitativos de investigación, Paidós, Barcelona y Buenos Aires, 1987.
 • HIDALGO, E., JULIANO, D., ROSET, M. Y CABA, A., Repensar la enseñanza de la geografía de la historia. Una  mirada desde el género, Octaedro, Barcelona, 2003.
 • SPERO, N., Dissidances, Macba, Barcelona, 2008.
 • SPENCE, J., Más allá de la imagen perfecta. Fotografía, subjetividad, antagonismo, MACBA, Barcelona, 2005.
 • PIPER, A., Adrian Piper. Desde 1965, MACBA, Barcelona, 2003.

 

Aquest curs no s'ofereix en l'actual oferta formativa de Massana Permanent.

Consulteu la llista de cursos actius.