Grau Universitari en Arts i Disseny

El Grau d’Arts i Disseny de la UAB integra tres disciplines en un sol títol: les arts aplicades, les arts visuals i el disseny. El grau, s’imparteix a l’Escola Massana, Centre Municipal d’Art i Disseny, una escola amb més de vuitanta anys d’experiència en la formació en arts plàstiques i disseny que gaudeix d’un gran prestigi i que ha format artistes i professionals de primera magnitud.

La vinculació entre els àmbits de la creació artística i el disseny està sòlidament assentada a amplis sectors del món professional. El desenvolupament de les tecnologies i la creixent importància de la innovació al conjunt del sistema productiu han contribuït a consolidar aquest maridatge. De fet, el grau d’Arts i Disseny atén la necessitat de professionals polivalents i adaptables que puguin intervenir en processos creatius de molt diversa naturalesa.

En aquest grau, l’estudiant assumeix la creació com un procés vinculat a la producció i, alhora, recolzat sobre una àmplia base de coneixement: aprèn a crear, comunicar i comprendre realitats complexes de manera integrada. S’hi aplica una metodologia d’aprenentatge en la qual els coneixements s’enriqueixen mútuament. La docència estimula també la competència en recerca, de manera que els futurs professionals puguin anticipar nous escenaris per a la pràctica de les arts i el disseny. Els titulats adquireixen capacitat crítica, comunicativa i creativa que els permet elaborar propostes innovadores i competitives.

Els estudiants es familiaritzen amb la història de l’art i el disseny i les seves tendències contemporànies. Desenvolupa les seves habilitats en diferents disciplines plàstiques i audiovisuals, així com la seva creativitat. A més, el ventall formatiu del grau el permet familiaritzar-se amb les noves tecnologies o amb les rutines professionals de camps com ara la gestió cultural o la crítica d’art. I, en funció del tipus d’especialització que es vulgui assolir, es pot optar per cinc mencions: arts aplicades, art, disseny d’objecte i d’espais, comunicació visual i narració visual.

L’Escola Massana privilegia el contacte amb el teixit empresarial i institucional, així com la projecció internacional de la seva activitat i dels seus estudiants.

Objectius generals

La proposta d’aquesta titulació de Grau emmarca Arts i Disseny, ja que son dos camps professionals que enfocant-los de manera inclusiva en l’aprenentatge generen uns perfils professionals flexibles i polivalents.

El títol de Grau en Arts i Disseny pretén formar dissenyadors i artistes amb una visió ampla de la professió. És una titulació que posa l’accent en l’aprenentatge humanístic d’aquests àmbits disciplinaris potenciant que el professional de futur hagi adquirit les competències necessàries per exercir d’una manera creativa i reflexiva en les diverses realitats contextuals de la producció en les arts visuals, les arts aplicades i el disseny. Al acabar els seus estudis el graduat en Arts i Disseny serà capaç de:

Objectiu 1
Demostrar que posseeix, compren i relaciona coneixements sobre les teories y el desenvolupament històric de les Arts i el Disseny, de la mateixa manera que, les seves metodologies de producció i investigació a través del coneixement y la reflexió de la historia i la teoria del art, dibuix artístic, dibuix tècnic, expressió plàstica, fonaments del disseny, cultura audiovisual i volum.

Objectiu 2
Aplicar els coneixements adquirits de forma professional i posseir la capacitat de comunicació i comprensió del llenguatge verbal i de les del llenguatge visual, espaial i objectual, del treball en equip, de versatilitat alhora de la defensa d’arguments i de la resolució de problemes en l’àmbit de les Arts, les Arts Aplicades i el disseny, tant en contexts consolidats com els emergents.

Objectiu 3
Reunir, interpretar i valorar dades rellevants a l’àmbit de les Arts, Arts Aplicades i Disseny per a poder emetre judicis de forma crítica, reflexiva i creativa sobre els temes rellevants de caràcter artístic, cultural, social, científic, o ètic, així com reconèixer i apreciar valoracions externes referents a la pràctica de les Arts, Arts Aplicades i Disseny.

Objectiu 4
Transmetre informació, idees, problemes i solucions a l’àmbit de les Arts, Arts Aplicades i Disseny per mitjà dels medis més adequats a un públic tant especialitzat como no especialitzat.

Objectiu 5
Desenvolupar habilitats d’aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors relacionats en les arts i el disseny amb un elevat grau d’autonomia.

Codi de preinscripció
21020

Número de places
95

Número de crèdits
240 ECTS

Durada
4 anys

Idioma
Castellà i català

Preu matrícula curs
6.436€

Període lectiu
Semestral

Règim d’estudi
presencial, matins.

Calendari del curs
12.9.17–22.6.18

Títol que s’obté
Graduat/da en Arts i Disseny

Branca de coneixement
Arts i Humanitats

Coordinador de Grau
Víctor Valentín
artsidisseny@escolamassana.cat