HAS ESTUDIAT GRAU EN ARTS I DISSENY? VOLS TREBALLAR EN PEDAGOGIA DE LES ARTS?

CONVOCATÒRIA de treball a l’ESCOLA OCTAVIO PAZ
curs 2021–2022

Des de fa dos anys l’Escola Massana té signat un conveni amb l’escola de primària Octavio Paz de Barcelona (http://www.escolaoctaviopaz.cat/) destinat a proveir una experiència docent en l’àrea d’Arts Plàstiques i Visuals.
La convocatòria té com a objectiu oferir una experiència laboral als alumni graduats de l’Escola Massana per a desenvolupar una tasca educativa adreçada a infants de primària en l’àmbit de les arts, en el marc del projecte educatiu de l’escola Octavio Paz. La feina tindrà una durada d’un curs prorrogable a dos.

Tasques a fer

· Dinamitzar el laboratori de llenguatges artístics.

· Elaborar continguts, impartir classes i avaluar a l’alumnat de primària.

· Participar en les activitats anuals de difusió del projecte educatiu del centre.

· Programar activitats complementàries si s’escau.

 

Condicions laborals

· Contracte de prestació de serveis com a monitor de lleure educatiu.

· La durada del contracte serà de setembre de 2021 al maig de 2022.

· L’horari de l’activitat docent tindrà lloc de dilluns a dijous en la franja horària de 14.30h a 16h.

· El preu establert per hora són 18€ nets aproximadament.

· Qualsevol altra activitat que es realitzi fora de l’horari establert tindrà una remuneració a part.

· La persona contractada ha de garantir el seu compromís durant el primer any de contracte.

· L’Escola Octavio Paz té dret a rescindir el contracte si el treballador no compleix amb les condicions del contracte. Si el treballador es troba en la necessitat de rescindir el contracte té l’obligació de comunicar-ho amb l’antelació que estableix el conveni de lleure.

Qui pot sol·licitar la feina?

Aquelles persones que hagin tingut alguna experiència prèvia en l’àmbit de l’educació artística, ja sigui reglada o no reglada.

 

Criteris de valoració

· El grau d’experimentació i innovació pedagògica pel que fa als llenguatges i formats a aplicar.

· Adequació al projecte, als recursos i a l’entorn educatiu de l’escola.

 

Presentació de sol·licituds

Les persones interessades han de presentar la següent informació:

· Elaborar una proposta de programa corresponent a la matèria Llenguatges artístics (màxim 600 paraules)

· Un dossier que reculli una selecció dels treballs artístics realitzats i dels projectes educatius en els que s’hagi participat.

· Breu currículum vitae comentat.

· Una carta de motivació (màxim 200 paraules) o bé un vídeo de 2/3 minuts expressant l’interès per la feina i la seva adequació personal i professional en un entorn educatiu amb les característiques de l’escola Octavio Paz.

 

Cal enviar-ho en un únic document en pdf a: seminaris.arts@escolamassana.cat

 

Termini per a la presentació de sol·licituds:

31 de maig de 2021

 

Procés de selecció

El procés de selecció consta de dues fases:

· La primera setmana de juny, una comissió formada per representants de l’Escola Massana i de l’Escola Octavio Paz farà una primera selecció de les candidatures presentades.

· La segona setmana de juny es farà una entrevista als candidats pre-seleccionats.

 

Procés d’adaptació i incorporació

Durant la segona quinzena de juny de 2021, la persona seleccionada rebrà una formació sobre el model educatiu del centre i l’ús dels seus espais, a fi que pugui acabar de dissenyar el projecte pedagògic durant l’estiu.

Per a més informació contacteu amb Montse Romaní, coordinadora de Seminaris d’Art seminaris.arts@escolamassana.cat