Tècniques pictòriques: l’ús dels materials i procediments

Docent:

Olga Muñoz Blasco - Facebook

Número d'hores:
60h
Dates:
30.10.2017-23.2.2018
Dies:
Dimecres
Horari:
16.30–20.30h
Nivell:
iniciació - mig
Idioma en el que s’imparteix el curs:
CA, ES
Condicions d'accés:

Persones interessades en el tema, que vulguin introduir-se o perfeccionar els diversos suports i tècniques pictòriques.

Màxim d'alumnes:
15
Preu:
450 + 100€ d’inscripció

Resum

El curs consisteix en una introducció a l'ús de procediments pictòrics, secs, aquosos i grassos, dirigit a alumnes de nivell d'iniciació i mig, amb el propòsit de proporcionar els coneixements necessaris per a la seva correcta utilització. L'aprenentatge d'aquests procediments s'ampliarà mitjançant la aportació de la documentació necessària per a poder entendre i assolir les diverses tècniques més adequades a cada procediment pictòric i el comentari i anàlisi d’obres d’artistes dels segles XX i XXI, l'exploració de la sintaxis pictòrica, la utilització de recursos i l'estudi i l'articulació del procés creatiu individual.

Programa

Objectius

Introduir i comprendre les característiques dels materials i de les diferents tècniques, per aplicar-les adequadament en el procés d'elaboració d'una obra personal.
Desenvolupar capacitats d'expressió i habilitats tècniques en el tractament dels materials i en l'aplicació dels procediments relacionats.
Estimular l'anàlisi crítica del propi treball i de l'obra dels companys del curs.

Continguts

Materials
Suports: Estudi dels suports com el paper, la fusta, les teles, etc.
Pigments: Classificació, origen i comportament dels pigments.
Aglutinants: L'aglutinant, que determina el procediment.
Diluents: Els diluents, que estan en funció de l'aglutinant.
Utillatge: Utillatge més adient per a cada procediment.
Procediments
Mètodes i tècnica  d'aplicació de procediments secs: carbons, grafits, pastels, i suports relacionats.
Mètodes i tècnica d'aplicació de procediments aquoses: tintes, aquarel·la (temple de goma) acrílics, pigments, aglutinants i dissolvents, i suports relacionats.
Mètodes i tècnica d'aplicació de procediments gras: oli, ceres diluïdes, resines i vernissos, pigments, aglutinants i dissolvents, i suports relacionats.
Introducció als diferents segments del curs.

Metodologia

Els diferents segments del curs començaran amb una introducció teòrica de cadascun dels temes a tractar, incloent-hi l'establiment dels seus contexts en la historia de l'art, mitjançant la documentació aportada.

A continuació, la part principal de cada segment consistirà en la realització dels exercicis pràctics, on es farà èmfasi en el diàleg entre tots els participants, i es posarà especial atenció en el procés d'aprenentatge dels alumnes, mitjançant la supervisió constant i individualitzada del treball a classe dins d'un marc d'experimentació amb els diferents materials i tècniques.
Per acabar, es farà una discussió final, amb l'anàlisi i la revisió participativa dels treballs realitzats, que serviran per a articular adequadament la integració entre els conceptes teòrics bàsics i els exercicis pràctics.

Criteris d’avaluació

L'avaluació es farà de manera continuada i progressiva mitjançant el seguiment personalitzat del treball en classe, que haurà d'incloure la realització d'una obra final al llarg de les darreres sessions de taller. Aquesta obra final servirà per a avaluar tant les capacitats d'expressió i habilitats tècniques adquirides com el grau d'assimilació de continguts.
Addicionalment, es valorarà el nivell de participació en les discussions dels continguts teòrics i dels treballs desenvolupats durant el curs.

Només s’avaluarà l’alumne amb un 80% d’assistència com a mínim.

Bibliografia

  • CODINA, R., Procediments pictòrics. Experimentació amb el material. Universitat de Barcelona, Barcelona, 2000.
  • DOERNER, M., Los materiales de pintura y su empleo en el arte. Reverte SA, Barcelona, 1965.
  • MAYER, R., Materiales y técnica del arte. Hermann Blume, Madrid, 1985.
  • PEDROLA, A., Materials, procediments i tècniques pictòriques. Ariel, Barcelona, 1998.