Tècnic Superior en Arts Plàstiques i Disseny en Gràfica Impresa

El Cicle de Gràfica Impresa ofereix eines tant creatives com tècniques per tal d’afrontar projectes disseny gràfic i comunicació en suports impresos.

Es treballarà en projectes de Disseny i Comunicació Visual en els camps de la creativitat, l’edició, l’imatge d’identitat i l’infografia.

L’accent el trobarem amb la creació d’un concepte clar, el domini tipogràfic i l’ús dels diversos recursos materials i de reproducció impresa per tal de crear peces de comunicació singulars i, a la vegada, funcionals.

S’aprendrà a idear, organitzar i dur a terme les diferents fases d’un projecte gràfic, la seva conceptualització, el seguiment posterior i el control de qualitat en la indústria gràfica, fins a obtenir un producte adequat als objectius comunicatius inicials.

Sortides professionals

 • El dissenyador gràfic desenvolupa la seva tasca com a professional autònom o bé vinculat a empreses o estudis de disseny gràfic, arts gràfiques, premsa i grafisme editorial, publicitat, disseny i creació de material didàctic i senyalització, entre d’altres.
 • Dissenys de productes gràfics per a la seva reproducció.
 • Creació d’imatges visuals per a productes o serveis en diferents canals comunicatius.
 • Organització de la producció editorial.
 • Supervisió de la producció en els processos de preimpressió.
 • Disseny d’imatge gràfica de productes, material didàctic, imatge corporativa, ...
 • Assessorament i formació artisticotècnica.

Estructura i continguts 

Continguts dels mòdulsECTS
Fonaments de disseny gràfic 6
Fonaments de la representació i l’expressió visual 6
Formació i orientació laboral 3
Fotografia 6
Història de la imatge gràfica 6
Crèdits de lliure disposició (Suport P.I. ) 6
Mitjans informàtics 6
Producció gràfica industrial 8
Projecte integrat 10
Projectes de gràfica impresa 27
Tècniques d’expressió gràfica 9
Teoria de la imatge 3
Tipografia 12
Fase de pràctiques en empreses, estudis o tallers (FCT) 12
Total crèdits120

Formació en centres de treball

La formació pràctica en centres de treball (FCT) es pot fer al mateix temps que els mòduls, o bé de manera intensiva al final del curs, o durant la realització del projecte integrat. La fase de formació pràctica s’ha de fer prioritàriament en el segon curs.

Els objectius són:

 • Orientar l’alumne/a perquè pugui tenir un coneixement més clar de les pròpies capacitats i interessos.
 • Facilitar la inserció i la qualificació professional dins el món laboral.
 • Són objectius específics de l’FCT en matèria de qualificació artística i professional:
  Fer un aprenentatge significatiu dels coneixements i tecnologies actuals en un ambient real de treball d’empresa o institució.
 • Florenci Jové
 • Sergio Ortiz Ruiz
 • Judit Armengol
 • Josep Dols

Denominació
Tècnic superior d’arts plàstiques i disseny en Gràfica Impresa.

Família
Comunicació gràfica audiovisual.

Nivell
Grau superior dels ensenyaments professionals d’Arts Plàstiques i Disseny.

Durada
2000 hores lectives. Dos anys. 120 ECTS.

Accés a estudis superiors universitaris
L’accés directe als estudis universitaris que s’assenyalen a l’annex 3 del Decret (113/2001, de 2 de maig), per a qui disposi del títol de tècnic superior d’arts plàstiques i disseny, s’efectuarà d’acord amb els procediments de selecció per a l’ ingrés en els centres universitaris dels estudiants que reuneixin els requisits legals necessaris per a l’accés a la Universitat.