Postgrau en Arts Aplicades Contemporànies

Cal redefinir el paper de les arts aplicades en el món actual: retornar al “fer és pensar”. I, fent, replantejar el paper de la creativitat amb tot el bagatge de l’art, del disseny, i la saviesa de l’artesania.

Sostenibilitat, creativitat participada, innovació i tradició, empoderament, funció i ús, poètica dels materials, responsabilitat social.

Aquestes estudis materialitzaran els conceptes esmentats gràcies un programa formatiu basat en la necessitat de fer del taller el lloc central del desenvolupament del treball personal i creatiu.

Es tracta de facilitar el temps de maduració i de creixement en les habilitats i domini de les tècniques i els materials, en una revisió molt àmplia de la funció contemporània de les arts aplicades (l’art i el disseny).

En la present convocatòria els territoris específics on treballarem serà l’art tèxtil, la joieria i les arts del foc (vidre i ceràmica), sempre provocant la dialèctica entre la tradició i la innovació, tot animant a la hibridació entre els diferents territoris.

L’experiència acumulada per l’Escola Massana al llarg dels més de 85 anys de docència en l’àmbit de les arts i els oficis, i els més de 45 anys en l’àmbit del disseny, és el capital que aportem a l’hora d’ofertar aquesta diplomatura en arts aplicades.

La manca d’estudis superiors en l’àmbit de les Arts Aplicades, excepció feta del recent Grau d’Arts i Disseny de la nostra escola, fa que el desenvolupament d’estudis de segon grau sigui inexistent en el nostre país.

Per això els nostres estudis poden ser d’interès per graduats en belles arts, arquitectura, disseny o humanitats, sense oblidar els titulats en els cicles formatius de grau superior en les escoles d’art i disseny, i els professionals en actiu que no han pogut desenvolupar una formació universitària.

D’altra banda, l’enfoc interdisciplinari, amb una forta càrrega crítica i propositiva a la recerca d’una redefinició del paper de les arts aplicades en el món actual, així com el paper d’aquestes com a territori comú entre l’art i el disseny, fan d’aquest programa una proposta necessària tant professional com culturalment.

Desenvolupament Professional

Aquesta diplomatura vol desenvolupar una nova posició de les arts aplicades en el món contemporani, facilitant el desenvolupament de projectes personals amb un alt grau d’implicació social, ecològica i creativa, recollint el bo i millor de les pràctiques de l’art i el disseny. Amb una formació interdisciplinària els nous artesans tindran capacitats per, també, interrelacionar amb equips multi professionals en l’àmbit de l’art i del disseny: arquitectura, disseny de producte, arts visuals, moda, direcció d’art per l’audiovisual i el teatre.

Continguts i Equip Docent

El seu calendari docent es desenvoluparà en dues tardes, de dijous a divendres, a través de tres mòduls teòrics i tres tallers optatius:

1. Mòduls teòrics

1.1. Història i teoria de les arts aplicades (5 ECTS)
Mòdul teòric on es revisarà la concepció jeràrquica de la història de l’art, amb la voluntat de contextualitzar els camps de l’art, el disseny i l’artesania. Es reflexionarà sobre la importància antropològica de la relació entre la mà i la raó.
Professorat: Silvia Rosés, Jesús-Ángel Prieto, Ramon Puig Cuyás, Martín Azua, Silvia Ventosa

1.2. Ètica del mercat i responsabilitat ecosocial de les arts aplicades (5 ECTS)
Mòdul teòric on es desenvoluparà una aproximació ètica al concepte de mercat, al marketing , als aspectes sociològics de la recepció i el gust, tot emmarcat en una mirada global sobre els desequilibris socials i mediambientals.
Professorat: Oscar Guayabero

1.3. Creativitat en les arts aplicades: entre el projecte i el procés (5 ECTS)
Mòdul teòric on incidirem en els mecanismes personals i grupals de la creativitat, amb un enfoc transdisciplinar i revisant les nocions de projecte i procés fins a trobar les metodologies mes adients.
Professorat: Gemma Amat, Nani Marquina, Luki Huber, Luesma-Vega

2. Tres tallers optatius

2.1. Joieria (15 ECTS)
Immersió en la realització, a partir dels camins propis, amb l’objectiu de desenvolupar una obra coherent i necessària, dins dels llenguatges de la joieria contemporània, sense oblidar les contaminacions possibles dels altres tallers. Hi haurà una especial atenció a la experimentació amb nous materials i noves tecnologies, sense deixar de banda la poètica dels materials tradicionals i les seves tecnologies.
Professorat: Silvia Walz, Marc Monzó, Grego Garcia Tevar, Katja Prins

2.2. Art tèxtil (15 ECTS)
Immersió en la realització, a partir dels camins propis amb l’objectiu de desenvolupar una obra coherent i necessària, dins dels llenguatges de l’art tèxtil contemporani, sense oblidar les contaminacions possibles dels altres tallers. Hi haurà una especial atenció a la experimentació amb nous materials i noves tecnologies, sense deixar de banda la poètica dels materials tradicionals i les seves tecnologies.
Professorat: Teresa Lanceta, Francesca Piñol

2.3. Arts del foc (ceràmica i vidre) (15 ECTS)
Immersió en la realització, a partir dels camins propis amb l’objectiu de desenvolupar una obra coherent i necessària, dins dels llenguatges de la ceràmica i el vidre contemporanis, sense oblidar les contaminacions possibles dels altres tallers. Hi haurà una especial atenció a la experimentació amb nous materials i noves tecnologies, sense deixar de banda la poètica dels materials tradicionals i les seves tecnologies.
Professorat: Yukiko Murata, Santiago Planella

Es tracta d’una diplomatura de 30 ECTS títol propi de l’UAB, coordinada per Jesús-Àngel Prieto.

Últimes places

inscripcions fins al 18 de setembre

Codi de inscripció
3317/4

Número de places
36
(En cas de no assolir un nombre mínim de places, el postgrau no es realitzarà)

Número de crèdits
30 ECTS

Idioma
Castellà i català

Preu matricula
3200€

Règim d’estudi
presencial, dues tardes, dijous i divendres

Calendari del curs
21.9.17–15.6.18

Inscripció
23.3.17–18.9.17

Coordinació
Jesús A. Prieto
postgrau@escolamassana.cat