Grau Universitari en Arts i DissenyPreinscripció i matrícula

Preinscripció Grau en Arts i Disseny

Per accedir a les universitats públiques catalanes, cal formalitzar la preinscripció universitària triant les preferències d'estudi i lliurant la documentació requerida al portal Accesnet

Preinscripció juny Del 6 de juny al 1 de juliol de 2016
Preinscripció setembre Del 20 al 21 de setembre de 2016
Preinscripció octubre Del 5 al 7 d’octubre de 2016
Accés i admissió a la universitat http://universitatsirecerca.gencat.cat/
Oficina de Preinscripció Universitària https://accesnet.gencat.cat/
Preguntes freqüents http://universitatsirecerca.gencat.cat/ca/01_

Matrícula 2016–2017

Dates i horari de matrícula

Alumnes del centre Del 4 al 8 de juliol de 2016 De 09:00h a 13h
Matrícula 1a assignació Del 13 al 18 de juliol de 2016 De 09:00h a 13:00h
Matrícula 2a assignació Del 25 al 27 de juliol de 2016 De 09:00h a 13:00h
Matrícula reclamacions i 1a reassignació juny 7 i 8 de setembre de 2016 De 09:00h a 13:00h
Matrícula 2a reassignació juny 15 de setembre de 2016 De 09:00h a 13:00h
Matrícula 3a reassignació juny 22 de setembre de 2016 De 09:00h a 13:00h
Matrícula assignació convocatòria de setembre 27 de setembre de 2016 De 09:00h a 13:00h
Matrícula 4a reassignació juny i 1a de setembre 5 d'octubre de 2016 De 09:00h a 13:00h
Matrícula assignació octubre (matrícula lliure) 11 d'octubre de 2016 De 09:00h a 13:00h

 

El procés de matrícula consta de dues parts:

 • Matrícula online:
  Tots els alumnes admesos rebran un correu electrònic amb les instruccions per poder fer la matrícula al programa Codex. És important llegir atentament les instruccions i seguir tots els passos posant molta cura a l’hora d’omplir les dades personals i les assignatures escollides. Un cop finalitzada, imprimir el formulari de matrícula junt amb el document SEPA.
 • Presentació de documents a secretaria acadèmica:
  Per finalitzar el procés de matrícula és imprescindible presentar a Secretaria Acadèmica el formulari de la matrícula signat per l’alumne juntament amb la documentació requerida.

Preus i terminis de pagament 2016-2017

Taxes de la matrícula

 • El preu del crèdit és de 107,27€
 • 60 crèdits matriculats amb un cost per crèdit de 107,27€: 6436,20 €
 • Gestió expedient acadèmic: 69,80 €
 • Servei de suport de gestió acadèmica: 160,00 €
 • Assegurança escolar 1,12 € o 9 € per als majors de 28 anys: 1,12 €
 • Preu total de la matrícula: 6.667,12 €

Condicions

La forma de cobrament habitual serà la domiciliació bancària, llevat del primer termini dels alumnes de nou accés, que es realitzarà a través de carta de pagament amb codi de barres en el moment de la matrícula.

En el moment de la matrícula es farà el primer pagament.

La matrícula no és vàlida fins la totalitat del seu pagament. Si el pagament es fa en tres terminis l’obligació estarà totalment satisfeta quan s’hagin efectuat tots els pagaments.

Terminis

El pagament de la matrícula es podrà fer en un o tres terminis.

 • En un únic termini, en el moment de la matrícula.
 • En tres terminis:
  • El 50% de l’import dels crèdits matriculats, més les taxes de gestió de l’expedient, assegurança escolar, en el moment de la matrícula.
  • El 25% es carregarà al compte bancari abans del 6 de desembre de 2016.
  • El 25% restant es carregarà al compte bancari abans del 31 de gener del 2017.

Devolucions

L'estudiant únicament tindrà dret a la devolució del preu públic per a la prestació de serveis acadèmics universitaris en els supòsits següents:

 • Si, per causes que no li són imputables, no es realitza l'activitat o no es presta el servei.
 • Si justifica degudament malaltia greu, accident o qualsevol altra circumstància excepcional.
 • Si, durant el procés de reassignació, l'Oficina d'Orientació per a l'Accés a la Universitat li adjudica una plaça en uns altres estudis. En aquest cas, no es retornarà l'import corresponent a la documentació de matrícula.

Pel que fa al preu propi es mantenen les mateixes condicions de retorn, però en cap cas es retornaran les taxes de l’expedient acadèmic i les despeses ocasionades per gestions bancàries.

RESOLUCIÓ del Consorci d’Educació de Barcelona, per la qual s’aproven els preus públics dels estudis de grau/graduat en arts i disseny i formació no reglada de l’Escola Massana i de la formació no reglada de l’Escola Art del Treball 2016-2017.

DECRET 268/2016, de 5 de juliol, pel qual es fixen els preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya i a la Universitat Oberta de Catalunya per al curs 2016-2017.

Beques i Ajuts

Beca general

Atès que la convocatòria de beques de caràcter general encara no s’ha publicat l’alumne es p odrà matricular provisionalment com a becari si compleix les condicions següents:

 • Compleix els requisits acadèmics de la convocatòria de beques de règim general del curs 2016-2017 (es revisen automàticament a la matrícula).
 • Ha estat becari el curs 2015-2016 d'una de les convocatòries següents:
  • Becaris de règim general a l'Escola Massana.
  • Becaris de règim general a una altra universitat catalana.
  • Becaris de batxillerat en un centre de secundària de Catalunya.

En cas de no acomplir el punt 2 l’alumne haurà d’obtenir abans de matricular-se l’acreditació de caràcter econòmic a efectes de formalitzar la matrícula universitària sense el pagament previ dels preus públics dels serveis acadèmics per al curs 2015-2016. Cal tenir en compte que el tràmit d’aquesta acreditació pot trigar fins a 10 dies i que s’ha de sol·licitar al web de l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR).

Per mantenir la gratuïtat de becari provisional és obligatori sol·licitar la beca de caràcter general.

Requisits

 • Podeu trobar tota la informació dels requisits acadèmics i econòmics a les pàgines web del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, i l'AGAUR.
 • Qualsevol incidència o problema que sorgeixi en l’omplir el formulari del Ministeri, s’haurà de resoldre adreçant-se als telèfons i adreces electròniques que consten al web del Ministeri.

Ajuts per estudiants universitaris a centres adscrits 2016-2017

L'objectiu dels ajuts és compensar parcialment l'estudiant dels costos de la matrícula universitària d’estudis oficials en un dels centres adscrits.

RESOLUCIÓ EMC/351/2017 de 22 de febrer, per la qual s’aproven les bases reguladores i s’obre la convocatòria per a la concessió d’ajuts a estudiants universitaris a centres adscrits (ACA).

El termini de presentació de sol·licituds és de l'1al 28 de març de 2017.

Banner nous horaris (CA)

Accés a la matrícula online 2016-2017 per alumnes de nou accés.

Per qualsevol dubte o aclariment info@escolamassana.cat

Per més informació:
AGAUR

Canvi d'estudis i convalidacions

Reconeixement Graduat > Grau: Itinerari a cursar

Itinerari a cursar per tal de reconèixer el títol propi, graduat en Arts i Disseny com a títol oficial, Grau d'Arts i Disseny de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Assignatures que completen les competències adquirides en el Graduat en Arts i Disseny (títol propi) i que deuran cursar-se i superar-se per al reconeixement del títol de Grau en Arts i Disseny.

AssignaturaCaràcterECTSMatèria
Estètica FB 6 Filosofia
Art i Disseny Contemporanis OB 6 Teoria
Teoria del Context OB 6 Teoria i Context
Innovació i Anticipació OT 6 Teoria i Context
Investigació de Tendències OT 6 Teoria i Context
Plataformes de Difusió OT 6 Teoria i Context
Gestió Cultural OT 6 Teoria i Entorn
Comissariat d'Exposicions OT 6 Teoria i Entorn
Treball de Fi de Grau OB 12 Treball de Grau
ECTS totals   60  

FB: Formació Bàsica
OB: Obligatòria
OT: Optativa

Règim d'estudis

Els estudiants poden cursar els estudis oficials a la UAB en règim de dedicació a temps complet o en règim de dedicació a temps parcial**.

 • Règim de dedicació a temps complet:
  Als estudis de grau, els estudiants en règim de dedicació a temps complet tenen l'obligació de matricular-se d’un mínim de 42 crèdits per any acadèmic, llevat dels estudiants de nou accés que s’incorporin al primer curs, que s’han de matricular dels 60 crèdits que configuren aquest primer curs. En cas que un estudiant es trobi en situació d’acabar els estudis amb menys de 42 crèdits, s’ha de matricular del total de crèdits que li manquen.
 • Règim de dedicació a temps parcial:
  Als estudis de grau, els estudiants en règim de dedicació a temps parcial tenen l'obligació de matricular-se d'un mínim de 24 crèdits, llevat dels estudiants de nou accés que s'incorporin al primer curs, que s’han de matricular d’un mínim de 30 crèdits. En cas que un estudiant es trobi en situació d’acabar els estudis amb menys de 24 crèdits, s’ha de matricular del total de crèdits que li manquin.

** Segons la Normativa sobre Règim de Permanència als Estudis Oficials de Grau i de Màster de la Universitat Autònoma de Barcelona. Aprovat en la sessió plenària del Consell Social de la UAB del dia 20 de juny de 2011 (Acord 18/2011).

Reconeixement d’un màxim de 12 crèdits de l’optativitat de l’itinerari a cursar acreditant experiència professional*

 • Per tramitar la sol·licitud de reconeixement és necessari que la persona interessada hagi estat primer admesa en el centre.
 • La formalització de la matrícula implica el reconeixement de 180 crèdits del Grau Universitari.
 • El reconeixement de 12 crèdits per experiència laboral es farà mitjançant una sol·licitud a secretaria dins les dates establertes al calendari. L'interessat haurà d'especificar les assignatures considerades susceptibles de ser reconegudes, de les que l'estudiant quedarà eximit de cursar. Haurà d'aportar la següent documentació:
  • L'acreditació de l'empresa o empreses que descrigui les feines desenvolupades.
  • La certificació de la vida laboral.
  • Una memòria justificativa en la que quedin exposades les competències assolides mitjançant l'activitat laboral.
 • Tant bon punt s'hagin recollit totes les sol·licituds el centre establirà les dates de les entrevistes i les anunciarà al web.

* Segons la Normativa de transferència i de reconeixement de crèdits aprovada pel Consell de Govern del 26 de gener de 2011 i que modifica la Normativa de transferència i de reconeixement de crèdits, aprovada per la Comissió d'Assumptes Acadèmics de l'UAB el 15 de juliol de 2008 i modificada el 28 de juliol de 2009 i el 30 de setembre de 2010.

Inscripció i matriculació Reconeixement

Preinscripció: 1, 2 i 3 d'octubre 2013 a l'Oficina de Preinscripció Universitària. Via Laietana, 2.

Matrícula: 8 i 9 d'octubre de 10:00 a 12:30 a l'Escola Massana.

Lloc: Secretaria Acadèmica.

14 d'octubre: Benvinguda als nous alumnes a les 16:00 a la Sala d'Actes i a les 17:00 inici de les classes.

Taxes 2016-2017

 • 60 crèdits matriculats nous amb un cost per crèdit de 107,27€, essent el total de 6436,20€.
 • Reconeixement crèdits titulació anterior 180€, essent el total de la matricula de crèdits reconeguts de 909,72€.
 • Gestió expedient acadèmic 69,80€.
 • Servei de suport de gestió acadèmica 160€.
 • Assegurança escolar 1,12€ o 9 € per als majors de 28 anys.

Matriculació 2016-2017

Els alumnes assignats per l'oficina de preinscripció al curs de retitulació 2013-2014, heu de realitzar la sol·licitud de reconeixement de crèdits. Per aquest motiu heu de descarregar el document de sol·licitud segons l’especialitat que hagueu cursat:

 

 

Aquest és el procediment que haurà de seguir l’alumne que hi estigui interessat:

 • Estar en possessió del seu títol de Graduat (títol propi).
 • Realitzar els tràmits pertinents mitjançant l'Oficina de Preinscripció Universitària.
 • Un cop admès al centre, tramitar el Reconeixement de crèdits de la titulació anterior, per aquest motiu haurà de disposar de l'expedient acadèmic.
 • Finalment, formalitzar la seva matrícula a la secretaria de l'Escola Massana. Aquesta matrícula inclou el cost dels crèdits reconeguts i el cost del nous crèdits.

Preus

Mateixa normativa preus publics que el Grau universitari.

Més informació: www.gencat.cat