BatxilleratPreinscripció i matrícula curs 2017-2018

Lloc: Secretaria Acadèmica

Horari: de dilluns a divendres de 10h a 13h.
A partir del 17 de juliol la gestió acadèmica romandrà tancada per a aquests estudis.

Publicació oferta inicial 12 de maig del 2017
Preinscripció
Més informació
Del 16 al 24 de maig de 2017
De 10 a 13h
Publicació llista puntuació provisional 6 de juny 2017
Termini reclamacions llista puntuació provisional Del 7 al 9 de juny 2017
De 10 a 13h
Publicació llista un cop resoltes les reclamacions 14 de juny del 2017
Sorteig del número de desempat 15 de juny de 2017 a les 11h
Publicació llista ordenada definitiva 19 de juny de 2017
Oferta final 30 de juny del 2017
Publicació relació d’alumnes admesos i llista d’espera 3 de juliol del 2017
Matrícula ordinària 1r i 2n
Més informació
Del 4 a l’11 de juliol de 2017
De 10 a 13h
Matrícula extraordinària
(alumnes de batxillerat pendents d’avaluació extraordinària de setembre)
Del 6 al 8 de setembre 2017
De 10 a 13h

RESOLUCIÓ ENS/783/2017, de 10 d'abril, per la qual es determinen el calendari i els aspectes específics de la preinscripció per al curs 2017-2018 per als ensenyaments postobligatoris sostinguts amb fons públics.


Llibres de text curs 2017-2018 (1r i 2n)

El full de matrícula s'ha d'omplir a l'ordinador i un cop fet imprimir, signar i portar al centre. Amb MAC no funciona el formulari, s'ha de fer des d'un altre tipus d'ordinador.

Full matrícula 2017-2018

Alumnes de nova incorporació

  • 1 fotografia (mida DNI 25x32)
  • Tota la documentació que va quedar pendent en el moment de la preinscripció (fotocòpia DNI, fotocòpia targeta sanitària i del llibre de família)
  • Resguard de sol·licitud del títol de l'ESO

Els alumnes que no es matriculin en aquest període, perdran la plaça adjudicada.

Alumnes de l'Escola

  • Imprescindible portar la papereta de notes
  • Els repetidors hauran de matricular-se en el mateix període

Els alumnes que no es matriculin en aquest període, perdran la plaça adjudicada.

Si la formalització de la matrícula no la pot fer la persona titular, cal que aquesta autoritzi per escrit a qui la representi.

Homologació d'estudis estrangers NO universitaris. Més informació

L'Escola Massana i el CEB es reserven el dret a modificar la informació que conté aquesta publicació.

Accés als estudis

Per accedir al Batxillerat d’Art cal estar en possessió del títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO), haver aprovat el segon curs de BUP o haver aprovat els cursos comuns de Graduat en Arts Aplicades i Oficis Artístics del pla de 1963.

Criteris d’adjudicació de places

Els alumnes declarats aptes en cada forma d’accés, s’ordenaran segons els barems estipulats pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. L’accés es fixarà d’acord amb la demanda i el nombre de places ofertades, (35 alumnes per a cada grup).