Preinscripció i matrícula Batxillerat artístic

Lloc
Secretaria Acadèmica

Horari
dilluns-divendres 10.00–13.00h.
A partir del 17.7 la gestió acadèmica romandrà tancada per a aquests estudis.

Publicació oferta inicial 12.5.17
Preinscripció
Més informació
16–24.5.17
10.00–13.00h
Publicació llista puntuació provisional 6.6.17
Termini reclamacions llista puntuació provisional 7–9.6.17
10.00–13.00h
Publicació llista un cop resoltes les reclamacions 14.6.17
Sorteig del número de desempat 15.6.17 11.00h
Publicació llista ordenada definitiva 19.6.17
Oferta final 30.6.17
Publicació relació d’alumnes admesos i llista d’espera 3.7.17
Matrícula ordinària 1r i 2n
Més informació
4–11.7.17
10.00–13.00h
Matrícula extraordinària
(alumnes de batxillerat pendents d’avaluació extraordinària de setembre)
6–8.9.17
10.00–13.00h

RESOLUCIÓ ENS/783/2017, de 10 d’abril, per la qual es determinen el calendari i els aspectes específics de la preinscripció per al curs 2017–2018 per als ensenyaments postobligatoris sostinguts amb fons públics.


El full de matrícula (requadre dret), s’ha d’omplir a l’ordinador i un cop fet imprimir, signar i portar al centre. Amb MAC no funciona el formulari, s’ha de fer des d’un altre tipus d’ordinador.

Alumnes de nova incorporació

  • 1 fotografia (mida DNI 25x32)
  • Tota la documentació que va quedar pendent en el moment de la preinscripció (fotocòpia DNI, fotocòpia targeta sanitària i del llibre de família)
  • Resguard de sol·licitud del títol de l’ESO

Els alumnes que no es matriculin en aquest període perdran la plaça adjudicada.

Alumnes de l’Escola

  • Imprescindible portar la papereta de notes
  • Els repetidors hauran de matricular-se en el mateix període

Els alumnes que no es matriculin en aquest període, perdran la plaça adjudicada.

Si la formalització de la matrícula no la pot fer la persona titular, cal que aquesta autoritzi per escrit a qui la representi.

Homologació d’estudis estrangers NO universitaris. Més informació

L’Escola Massana i el CEB es reserven el dret a modificar la informació que conté aquesta publicació.

Accés als estudis

Per accedir al Batxillerat d’Art cal estar en possessió del títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO), haver aprovat el segon curs de BUP o haver aprovat els cursos comuns de Graduat en Arts Aplicades i Oficis Artístics del pla de 1963.

Criteris d’adjudicació de places

Els alumnes declarats aptes en cada forma d’accés, s’ordenaran segons els barems estipulats pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. L’accés es fixarà d’acord amb la demanda i el nombre de places ofertades, (35 alumnes per a cada grup).