Postgrau en Arts Aplicades ContemporàniesInscripció i matrícula

Enviar la següent documentació en pdf:

  • Carta de motivació per cursar la diplomatura on constin les següents dades:
  • Nom i cognoms, domicili, ciutat, codi postal, estat, lloc i data de naixement, nacionalitat i sexe
  • DNI / Passaport, telèfon, e-mail, web/blog
  • Estudis i titulació acreditada, especialitat professional
  • Portfoli amb currículum vitae
  • Titulació acreditada segons els requisits d’accés
  • Experiència professional

Enviar a postgrau@escolamassana.cat

Requisits d’Accés

Per accedir a la diplomatura de postgrau, cal tenir un títol universitari o un títol equivalent d’educació superior (preferentment d’estudis pròxims a l’art i al disseny), d’un mínim de 180 crèdits ECTS (tres cursos acadèmics), i presentar un portfoli amb un CV on, la comissió pertinent d’accés a la diplomatura, pugi valorar la trajectòria acadèmica i la idoneïtat del perfil de l’aspirant.

L’alumnat amb titulació estrangera ha d’aportar el seu títol, universitari o equivalent, i el corresponent suplement europeu al títol (SET) o expedient acadèmic, en el cas de tercers països degudament homologats o legalitzats (s’han de presentar els originals o fotocòpies compulsades).

En casos justificats (per exemple, per experiència professional degudament documentada) es pot permetre l’accés als estudis d’estudiants que no compleixin els requisits d’accés del punt anterior. Es demanarà un portfoli i un CV on, la comissió pertinent d’accés a la diplomatura, pugui valorar la trajectòria professional i la idoneïtat del perfil de l’aspirant. En aquest cas, es permet fer una matrícula sense validesa acadèmica que no comporta l’obtenció del diploma de postgrau, sinó únicament d’un certificat d’assistència.

Període d'inscripció extraordinari fins el 18/09/2017

Avís últimes places postgrau

Període de presentació de la documentació: del 23/03/2017 al 18/09/2017

Primer pagament a la inscripció: 400€ (a retornar si no és realitzés el Postgrau)

Període de matriculació: del 4/09/2017 al 19/09/2017

Segon pagament al matricular-se: 1200€

Tercer pagament el 30 de novembre: 800€

Quart pagament el 31 de gener: 800€

Total matrícula: 3200€